روستای باستانی ( شهر باستانی سلطانیه از خزاین و اردوگاههای مرزی دوره ساسانی )

آیین نوروز باستانی

آتش در نزد ایرانیان آریایی مظهر روشنی‌، پاكی ، طراوت ، سازندگی و تندرستی و در نهایت مظهر اهورا مزدا

«خداوند» است، بیماریها ، زشتی‌ها ، بدیها و همة آفات و بلایا در عرصه تاریكی و ظلمت مظهر و نماد اهریمن می‌باشند‌

شـــــرح

 

در روز شمار ایرانیان باستان هریک از سی‌روز ماه را نامی است كه نام دوازده ماه سال نیز در میان آنهاست ، ایرانیان باستان در هر ماه كه نام روز با نام ماه برهم منطبق و یكی می‌شدند آن را به فال نیك گرفته و آن روز را جشن می‌گرفتند ، اغلب جشنهای ایرانیان آریایی چه آنهایی كه امروز برگزار می‌شوند و چه آنهایی كه فراموش شده‌اند ریشه در آئین كهن زرتشتی دارد، به قول پرفسور مری بریس شادی كردن، تكلیفِ دلپذیرِ دینی این جماعت است. در كتیبه‌های هخامنشی هم شادی و جشن ودیعه‌ای الهی «اهورایی» خوانده شده است. پیوند ایرانیان آریایی قبل از اشو زرتشت با ایزدان خود نه پرپایه جهل و ترس از آنان بلكه بر اساس مهر و دوستی استوار بود و مردم در مقابل نعمات و سلامتی عطا شده به آنان به جشن (یَزَشْنْ = نیایش شادمانه) می‌پرداختند و آنان بایستی با خشنودی و شادی و پایكوبی (نه غم و سوگ‌ و گریه و زاری كه از صفات و علامات اهریمنی می‌باشد) و در عرصه روشنایی و آگاهی به نیایش و ستایش ایزدان می‌پرداختند.
 
در گذشته‌های دور آریاییان به گرد آتش جمع می‌شدند و با نوشیدن شیره گیاه هوم (هَئومَه haoma) و با پایكوبی و هلهله و شادی به قربانی حیوانی (معمولاً گاو) می‌پرداختند و بخشی از آن گوشت را به آتش می‌افكندند زرتشت غریوهای مستانه و  افكندن گوشت قرابانی در آتش و الوده كردن آن را نفی كرد و كشتن جانوران را به رنج، و تباه كردن گوشت آن را كاری اهریمنی به شمار آورد و در برابر اینها خشنودی و پایكوبی و شادمانی از هستی و آفرینش را در گرد آتش درست و برابر با اَرْتَة (فضیلت، سامان و نظم هستی ) و نیكوكارانه شمرد.مطابق قول و حدس استاد ذبیح بهروز چهارشنبه سوری جشنی است مانند بیشتر جشنهای ایرانی که با ستاره شناسی بستگی تام داشته ومبدإ همه ی حسابهای علمی تقویمی بشمار می رود. در آن روز در سال 1725 پیش از میلاد زرتشت بزرگترین حساب گاه شماری جهان را نموده و کبیسه پدید آورده و تاریخ های کهن را درست و منظم کرده است؛ پس به نظر ایشان در سال 1725 پیش از میلاد،شبی که در روز آن زرتشت تاریخ را اصلاح کرده است، به یادبود آن ، همه ساله مردم ایران جشن بزرگی بر پا کرده و با آتش افروزی،شادی خود را آشکار و اعلام کرده اند و آن رصد و اصلاح تاریخ تا کنون در هیأت و یادمان چهارشنبه سوری ( شب جشن سوری) یا جشن سوری باقی و  جاری مانده است.
 
یك رشته از جشنهای آریایی،که عمر هر کدام از آنها برابر با عمر ملت اهورایی ایران و آریاییها می باشد، از اقوام هند و ایرانی و هند و اروپایی ، جشن‌های آتش یا سده می‌باشد و جشنهایی است كه با افروختن آتش جهت سور و سرور و شادمانی آغاز و اعلام می‌شد.
 
در ایران از جمله جشنهای باقیمانده از جشن‌های آتش و جشنهای سده، جشن سوری و در پایان سال و یا همان چهارشنبه سوری می‌باشد؛ در وهله‌ی نخست بایستی گفت كه گروهی چهارشنبه سوری را مستحدثات جشن‌های ایرانی می‌دانند و اینكه در تاریخ باستان ایران پایه و نشان و ریشه‌ای برای آن وجود ندارد‌، و عده‌ای نیز آن را كاملاً آریایی و ایرانی می‌پندارند كه  بدعتها و انحرافاتی در آن واقع شده است‌. آقای هاشم رضی پژوهشگر برجسته اوستا و گاثاهای زرتشت در كتاب گاه‌شماری و جشن‌های ایران باستان بدرستی اشاره می‌كند كه در اواسط سدة چهارم هجری از این جشن و چگونگی برپای و هنگام آن بوسیله ابوجعفر نَرْشًحی مورخ سده سوم آگاهیم كه در زمان منصور بن نوح سامانی در میانه سده چهارم هجری این جشن برقرار بوده است و چنین آورده شده است كه «… و چون امیر منصور بن نوح به مُلك نشست اندر ماهِ شوالیّه سال سیصد و پنجاه به جوی مولیان‌، فرمود تا آن سراهای دیگر بار عمارت كردند و … آن گاه امیر سدید به سرای نشست و هنوز سال تمام نشده بود كه شب سوری چنانكه عادات قدیم است، آتشی عظیم افروخته ، پـاره‌های آتش به جست و سقف‌ و سرای درگـرفت و دیگر بـاره جمله‌سـرای بسوخت و …»
 
همانطور كه ملاحظه می‌شود نكاتی چند در این سند تاریخی كه بسیار با اهمیت می‌باشد وجود دارد از جمله اینكه در این سند تاریخی شب سوری ذكر شده است و از چهارشنبه سوری نامی برده نشده است دوم اینكه گفته شده برسم عادات قدیم ایرانیان و این نشان از برگزاری این جشن قبل از تسلط اعراب و اسلام بر ایران و كهن بودن آن می‌دهد و سوم اینكه آتش افروختند بطوریكه عمارت و سرای سلطان سوخته است‌. چهارم اینكه هنگام برگزاری آن ، كه گفته شده هنوز سال تمام نشده است.
 
اما زمان و هنگام اجرای جشن سوری برپایه مستندات گاه‌شماری ، چهارشنبه نبوده است چون در تقویم و روزشماری ایرانیان، شنبه و چهارشنبه ،آدینه و جمعه وجود نداشته است و هر سال به 12 ماه تقسیم می‌گشته است و هر ماه دست‌كم، بی كم و كاست 30 روز داشته است و هر روز هم برای خودش نامی داشته است و جهت حساب كبیسه پنج روز افزون را كه سال شمسی 365 روز كسری بود به پنج نام از عنوان گاثاها كه سرودها و نیایش‌ها زرتشت بود می‌نامیدند و این پنج روز مجموعاً پنج خمسه‌، پنجة دزدیده و … می‌نامیدند.از جمله اظهارات آقای کوروش نیکنام موبد زرتشتی را که گفته است ما زرتشتیان در کوچه آتش روشن نمی کنیم و پریدن از روی آتش را ( به نیّیت فریضه دینی) زشت می شماریم و این مراسم مربوط به زمان بعد از اسلام و تسلط اعراب می باشد، می تواند دلیل بر خلط و انحراف این مراسم به نام چهار شنبه سوری با شب سوری آریایی باشد.
 
با این مقدمه می‌توان مدعی شد كه در یكی از چند شب آخر سال ایرانیان جشن سوری را كه عادات و سنتی قدیم آنان بود، با آتش افروزی همگانی بر پا می‌كردند، اما چون تقسیم آنان در روزشماری بر آن پایه نبود كه ماه را به چهار هفته با نامهای كنونی روزها بخش كنند و بخوانند لاجرم در شب چهارشنبه آخر سال تحقیقاً چنین جشنی برگذار نمی‌شده است و روزشماری كنونی بر اثر ورود اعراب به ایران باب شده است، بی گمان سالی كه این جشن به شكلی گسترده و فراگیر برقرار بود، مصادف با شب چهارشنبه شده و چون در روز‌شماری و فرهنگ تازیان ، چهارشنبه نحس و نامبارك و بدیمن محسوب می‌شده است از آن تاریخ به بعد شب چهارشنبه آخر سال را با جشن سوری به شادمانی پرداخته و به این وسیله سعی داشتند كه نحوست چنین شب و روزی را منتفی كنند. چنانكه جاحظ نویسنده مشهور عرب در رساله المحاسن و الاضداد آورده است «الأربعاء یوم ضنك و نحس» چهارشنبه روز شوم و نحس نزد اعراب بوده است. البته در چگونگی تطبیق جشن شب سوری با چهارشنبه سوری تازی، داستانها و دلایلی را ذكر نموده‌اند كه به ذكر یكی از آنها اكتفا می‌شود. یكی از دلایل آن این بوده است كه مختار سردار شیعیِ معروف عرب همان كسی كه به خونخواهی امام حسین و یارانش قیام كرد، هنگام آزاد شدن از زندان به خونخواهی شهدای كربلا قیام نموده و برای اینكه موافق و مخالف خود را از هم تمییز دهد اعلام نمود كه شیعیان بربالای بامهای خود آتش بیفروزند  تا موافق و مخالف از هم تمییز داده شود و این شب مصادف بود با شب چهارشنبه‌ سوری آخر سال، واز آن به بعد مرسوم شد كه ایرانیان مراسم آتش‌افروزی را در شب چهارشنبه آخر سال برپا كنند.  
 
بی‌گمان فلسفه انطباق جشن سوری با چهارشنبه سوری و اینكه جشن سوری ایرانی چگونه نحوست و شومی چهارشنبه سوری را از بین می‌برد، می‌تواند این باشد كه آتش در نزد ایرانیان آریایی مظهر روشنی‌، پاكی ، طراوت ، سازندگی و تندرستی و در نهایت مظهر اهورا مزدا «خداوند» است، بیماریها ، زشتی‌ها ، بدیها و همة آفات و بلایا در عرصه تاریكی و ظلمت مظهر و نماد اهریمن می‌باشند‌؛
 
به اعتقاد ایرانیان هرگاه آتش افروخته شود، بیماری ، فقر، بدبختی، ناكامی  و بدی محوّ و ناپدید می‌گردد چرا كه از آثار وجودی ظلمت و اهریمن هستند. پس افروختن آتش و بطوركنایه، راه یافتن روشنیِ معرفت در دل و روح است كه آثار اهریمنی و نحوست و نامباركی را از میان برمی‌دارد به همین جهت جشن سوری پایان سال را به شبِ آخرین چهارشنبه سال منتقل كردند تا با طلیعة سال‌نو خوشی و خرم و شادكام گردند. چنانكه از آثار فرهنگی و رسوم كهن ایرانیان برپا كردن جشن و سرور و شادی بوده است و البته این جشن و سرور و شادی كاملاً جنبه دینی، اجتماعی و فلسفی بخود گرفته است و هدف از آن ارتقای روح و روان و همچنین شادی تن و جسم برای تلاش‌، كوشش و سازندگی بیشتر بوده است. ایرانیان مردمانی جشن باره بوده‌اند چنانكه می‌توانیم آثار آن را در كتیبه‌های داریوش مشاهده نمود، كه بسیار به، شادی و شادمانی ایرانیان آریایی و باورمندیهای که جزوه آیین زرتشتی بوده، اشاره شده است واز شادی آفریده‌ی اهورا مزدا و سوگ، اندوه و غم آفریده‌ی اهریمن نام برده شده است؛ مانند: «خدای بزرگ است ، اهورا مزدا كه آسمان را آفرید، كه این زمین را آفرید، كه مردم را آفرید، كه شادی را از برای مردم آفرید » استاد پورداود جشن پریدن از روی آتش و خواندن ترانه‌هایی در آن خصوص را زشت می‌پندارد چنانكه در كتاب آناهیتا می‌گوید:« در جشن چهارشنبه سوری از روی شعله آتش جستن و ناسزای چون سرخی تو از من و زردی من از تو گفتن، از روزگارانی است كه دیگر ایرانیان مانند نیاكان خود آتش را نماینده فروغ ایزدی نمی‌دانستند آن چنانكه در آتش افروزی جشن سده كه به گفته گروهی از پیشینیان ، پرندگان و چارپایان را به قیر و نفت اندوده، و آتش می‌زدند، از دوران پس از اسلام است».
 
آقای هاشم رضی تاریخ برگزاری جشن سوری را در ایران باستان از سه مرحله بیرون نمی‌داند یا در شب بیست و ششم از ماه اسفند، یعنی در نخستین شب از پنجة كوچك یا نخستین شب از ده‌شب و روز فروردگان قراردارد، یا در اولین شب پنجه بزرگ یا پنجة«وه» كه پنج روز كبیسه است و نخستین شب و روز جشن هَمَسْپتْمَدَم و آخرین گاهنبار و جشن آفرینش انسان است.
 
یكی از واجبات و سنت‌‌های معمول آتش افروختن بر سر بام‌ها و در كوی و برزن بوده است جشن ده‌روز فروردگان مطابق با هر جشن دیگر‌، با افروختن آتش و نیایش‌های ویژه‌ای معمول بوده است، اما علت اصلی برافروختن آتش كه نشانه شادمانی، ستایش اهورا مزدا و آغاز جشن بود تا ارواح را راهنما باشد ودر روشنی و فروغ اتش به خانه‌های خود در آیند، البته در پشت بام در كنار آتش خوراك‌های ویژه‌ای نیز می‌گذاشتند.
 
جشن سوری در قدمت برابر است با اعتقاء آریایی‌ها و به ویژه مردم ایران‌زمین به فروهرها یعنی  ارواح پاك‌نیاکان.
 
که البته باید ریشه آن را در اوستا و گاثاهای زردتشت پیدا كرد چنانكه در فروردین‌ یشت پاره 49 آمده « فروهر‌های نیك توانای پاك در هنگام (جشن گهنبار) همسپتمدم از آرامگاه خود به سوی زمین فرود آیند و ده شب پی در پی از برای آگاهی یافتن از بازماندگان در این سرا بسر ‌برند».
 
« آتش را می‌ستایم كه آفریده‌ی پاك  اهورا مزدا می‌باشد» پس تقدس آتش به دلیل آفریده شدن ان توسط  اهورامزدا بوده و خودِاتش به منظور یاری و استمداد جُستن ستایش نمی‌شده است.
 
شب سوری بی‌گمان شكل درست تلفظ این جشن «جشن سوری یا چهارشنبه سوری» است؛ در دوران ساسانیان و‌اژه سوری فارسی‌، در پهلوی به گونه سوریك صفت اسـت چون سـور به معـنی سـرخ و « یكِ» پسوند صفت می‌باشد به معنی سرخ و سرخ‌رنگ، و شب سوری یعنی شب سرخ، چرا كه عنصر اصلی این مراسم برافروختن آتش سرخ بوده است. در اوستا كلمه سور با واژه سوئیریه ‌یا« suirya » به معنی چاشت آمده است ،که ان را در معنی مهمانی بزرگ گرفته و بكار برده اند؛ البته كردهای امروزی هنوز هم به آذر(‌واژه اوستایی) آگِر و به شب سرخ‌، شَوِ‎ْ سور می‌گویند و آگِرَه سوره همان آتش سُرخ و یا آذر سوئیریه اوستایی می‌باشد.
 
بسیاری از مراسم كنونی كه در پایان سال یا چهارشنبه سوری باقی‌ مانده است كنایه از اهدای نذور و فدیه ارواح و فروهرها می‌باشد ودر این شب سال، به زیارت اهل قبور رفتن و نذری جهت اموات دادن و مراسم آتش افروختن بر بام‌ها؛هنوز میان زرتشتیان و بسیاری از مردم روستاها جهت راهنمایی فروهرها مرسوم می باشد؛ اهدای آجیلِ مشكل‌گشا كه همان لُرْك lork یا آجیل هفت مغز زرتشتان است ،و مراسم فال كوزه و كجاوه بازی و شال اندازی و … میان مردم آذربایجان و …، جای پای مشخصی در رسوم ایرانیان قدیم دارد.
 
 لُرْك یا آجیل مشكل گشا:
 
یكی از مراسم بسیار مورد توجه شب چهارشنبه سوری، تشریفات فراهم آوردن آجیل مشكل‌گشا می‌باشد، این آجیل وجهی تمثیلی دارد و هر كس كه مشكل و گرفتاری داشته باشد با تشریفاتی این آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و فدیه میان دیگران پخش می‌كند.
 
فال گوشی‌، فال كوزه:
 
فال كوزه و فال‌گوشی ایستادن نیز امروزه جای پای مشخصی در گذشته‌ها دارد بی‌گمان در روزگاران گذشته نه فقط دوشیزگان بلكه كلیه جوانان به زیر بام‌ها در جاهای خلوت می‌ایستاند به امید اینكه در چنین ایامی كه فروهرها به زمین نزول كرده و میان خان و مان خود وارد شده‌اند آنان را به نجوا از آینده‌شان آگاه سازند‌. چون بر آن بودند كه ارواح از آینده اطلاع دارند و امروزه این رسم و سنت به شكل فال‌گوش ایستادن دوشیزگان باقی مانده است.
 
اهدای آجیل و شیرینی در شب جشن سوری :
 
در آذربایجان رسم كجاوه‌اندازی و در روستا‌های نزدیك تهران رسم شال‌اندازی از شب‌های نزدیك عید نوروز و شب چهارشنبه سوری كنایه از نیاز و فدیه به فروهرهاست و آن چنین است كه در این شب جوان‌ها جعبه‌های كوچكی با كاغذ‌های رنگین به شكل كجاوه می‌سازند و ریسمانی به آن می‌بندند و بر بام خانه‌ها ‌می‌برند. و كجاوه را از كنار پنجره‌ها یا از سوراخ بالای بام می‌‌آویزند و صاحب‌خانه شیرینی و خشكباری را كه قبلاً به همین منظور تهیه كرده است در كجاوه می‌اندازد. همچنین رسم قاشق‌زنی در تهران و بسیاری از جاهای ایران كه شكل‌دیگری از كجاوه‌اندازی است به یادگار مانده است.
 
مراسم چهارشنبه‌سوری در گیلان یكی از بزرگترین و مهم‌ترین مراسم كهن است كه همه‌ی مردم با اعتقادی بسیار، آن شب را شب برگشت روان درگذشتگان (فروهرها) ،شب درخواست و حاجت و رسیدن به آرزوها می‌دانند. آنان معتقدند كه روان‌های در‌گذشتگانِ نیاكانشان در آن شب به خانه‌های خود باز می‌گردند و افراد خانه برای خوشنودی آنان و كمك خواستن از آنان برای بسیاری از امور زندگانی و برآوردن نیازها‌، خانه و پیرامون آن را پاكیزه كرده و هفت نوع غذا آماده می‌كنند. از جمله مراسم دیگر مردم گیلان برافروختن آتش در بلند‌ترین جای خانه‌، خانه‌تكانی‌، خرید آینه و اسپندِ هفت‌رنگ و گمَج (ظرف سفالی) جستجوكردن چهارشنبه خاتون در آبها، خرس بازی‌، برگذاری مراسم عمو نوروز ، تفأل و فال زنی‌، قاشق زنی و … می‌باشد. شبهاهت بسیار زیاد این مراسم و سنت در این شب از آذربایجان تا خراسان و از شمال تا جنوب ایران در هر كوی و برزنی نشان از ریشه‌ تاریخی و باستانی و اهورایی و دینی این جشن در میان ایرانیان باستان و آریایی دارد.
 
در كردستان و میان كردها‌، با وضوح بیشتری جشن سوری یا جشن آخر سال در همانندی با جشن سوری باستان و ایام فروردگان باقی مانده است‌. همانندی‌های آن به قول آقای هاشم رضی شگفت ‌آور و موارد آن چنین است كه مراسم در آخرین شب سال برگزار می‌شود، كه جشن آخرین گاهنبار یا همستپتمدْم  است كه جشن آفرینش انسان می‌باشد و به نوروز مربوط نیست چون دءنای است و پیش از آغاز سال فصلی برگزار می‌گردد. مراسم راز و ری و كنایت آمیز با تاریك شدن آفتاب و با افروختن آتش شروع می‌گردد . این آتش را هم، در كوی و برزن می‌افروزند و به گرد آن شادی و پای‌كوبی می‌كنند. و در مرحله‌ی دوم به روی بام‌ها می‌افروزند كه هنوز در میان زرتشتیان مرسوم است و در شب آخر سال سفره‌ی رنگینی می‌گستردند با بهترین خوراك‌ها و تشریفات، و لازم بود بوی بهترین خوراك در خانه پراكنده باشد و معتقد بودند و هستند كه روان درگذشته‌گان (فَرْوَهَرها )‌ به خانه‌های خود نزول كرده و از دیدن آن همه نعمت‌و فراوانی و پاكیزگیِ بازماندگان شاد می‌شوند و از اینكه آنان را فراموش نكرده و مراسم و آئین به جای می‌آورند در حق بازماندگان دعای خیر كرده و آنان را نیرو و بركت می‌بخشند.
 
مراسم باستانی شب سوری(چهارشنبه‌سوری )‌در بیشتر شهرها و بطور ویژه در روستاهای ایران در سطح وسیعی برگزار می‌گردد چنان كه در خراسان هنگام جشن از روی آتش پریده و این اشعار را زم‌زمه می‌نمایند:
 
زردی مـــا از تـو            سـرخی تــو از مـــا
 
الا به دَر ، بلا به دَر            دزدو حیز از دِ‌ها به دَر
 
مراسم و سُنّت های کهنِِ ِ به جا مانده از ایران باستان در این شب بسیارند که به اختصار نام آنها را می توان بشرح زیر برشمرد.
 
1. کوزه شکنی2. قاشق زنی 3. آجیل مشکل گشا4. آب پاشی 5. بر افروختن آتش6. سفره انداختن7.شال اندازی8. کجاوه اندازی9.آش نذری10.مراسم قفل« بخت» گشایی دختران11. فالگوش 12. قُلیا سودن13.رفع و دفع چشم زخم 14.کاسه زنی و دف زنی در شیراز 15. توپ مروارید در تهران زمان قاجار و … 16.گره گشایی17.آش بیمار 18.کندر و خوشبوو …           
 
در خاتمه باید یادآور شد که عده ای از علماو روحانیون(به ویژه ایرانی) با برگزاری چنین جشنهای که ریشه در قبل از اسلام دارد، مخالفت می نمایند و آن رابرای جامعه اسلامی!خطرناک توصیف می نمایند؛ به عنوان مثال می توان از اظهارات آیت الله
 
لطف الله صافی گلپایگانی که نسخه ای از آن به ایرنا مخابره گردیده بود (24 اسفند 82) مطالبی را خاطر نشان کرد:
 
((برادران و فرزندان! علی(ع) ودختران! فاطمه چنانکه می دانید امسال (1382)
 
 مراسم چهارشنبه سوری با ماه محرم و شب و روز 25محرم الحرام مقارن شده است بنابر این از عموم مسلمان مخصوصآ شیعیان انتظار می رود که تنفر خود را از مراسم و جشنها و فرهنگ خرافی (ایران باستان) جاهلییت آشکار و اعلام دارند ؛
 
همچنین در بخشی از بیانییّه آمده بود که چهارشنبه سوری مناسب با شأن، مقام،درک ، معرفت، مردم شریف و مسلمان ایران نمی باشد و اینها در گوشه و کنار دنیا با زنده کردن این مراسم در ایران و… به بهانه برگزاری مراسم خرافی جاهلییت باستانی
 
سعی در ضربه زدن به اسلام(نه فرهنگ عربی حاکم!) دارند و آنهای که در چنین مراسمی شرکت می کنند از افراد نادان و نا آگاه و بی اطلاع جامعه می باشند.))
 
ولی بایستی یادآوری نمود که یکی از دلایل مخالفت با چنین جشنهای( جدا از دلایل سیاسی روز و زمانه) بر افروختن آتش می باشد و چنین متشبه می گردد که آنان با پریدن از روی آن و خواندن اشعاری از آتش استمداد جُسته و گویی آتش را پرستش می نمایند؛ در حالی که باید اذعان کرد که آتش خود یکی از چهار عنصر آب ،بادو خاک که همگی مخلوق اهورا مزدا بوده ، می باشد و علت مقدس بودن آن جدا از دلایل فلسفی، پاک بودن و داشتن خاصیّت پاک کنندگی و روشنی بخش بودن آن می باشد و به صراحت می توان گفت که ایمان ایرانی با آن حرارت و پرتو افکنی بیشتری پیدا خواهد کرد.چنانکه یکی از راهای ورنیرنگ(آزمایش قضایی داوری به منظور اثبات راستی و حقیقت)بوسیله ی آتش بوده است.
 
بی گمان از تأثیر و همچنین کاربرد عناصر چهار گانه ایرانی ..
 
و زرتشتی بر فیلسوفان یونانی بطوریکه عده ای جهان را از آب،و
 

عده ای دیگر جهان را متشکل از آتش و انکسیمنس جهان را از هوا(باد) دانست و اعلام نمود که انگار جهان نفس( مشتقات باد) می کشد، وفلسفه ی آتش و گناه در یهود،مسیحییت و اسلام و قران نمی توان چشم پوشید؛در جای جای قران نیز از مقدس بودن آن نامی به میان آمده است بطوریکه خداوند خود را نور دانسته و حضرت موسی ذات باریتعالی را به صورت پرتوی سوزان و البته نورانی از نور و آتش ملاقات نموده است . و از آنجا که آتش نیز چون سایر مخلوقات اهورای تحت فرمان خداوند قرار دارد و نه جدا از خداوند ( چنانکه در داستان افکندن ابراهیم به آتش به فرمان الهی به گلستانی تبدیل گشت و …) لذا دلیلی بر ترس و بدبینی با انگیزه های زود گذر سیاسی وجود نخواهد داشتdardnews.ir
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فرهاد دلق پوش : وزارت كشور دولت دهم مانع حضورم در مجلس شد

 

فرهاد دلق‌پوش اگرچه در مجلس هشتم نماینده بندر آستارا بوده است اما به سبب حضور درعرصه‌های مختلف فرهنگی به خصوص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان شناخته می‌شود. شاید بتوان او را جزو اندک چهره‌های فرهنگی گیلان نام برد که توانستند در عرصه سیاست نیز اعتبار قابل توجهی برای خود کسب کنند و فعالانه عمل کنند. یکی از مصادیق این مساله همراهی پررنگ وی با 85 نماینده طراح سوال از محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور سابق بود. فرهاد دلق‌پوشی که برخلاف پیش‌بینی‌ها، در انتخابات مجلس هشتم توانسته بود نظر اکثریت مردم را به خود جلب کند و شاپور مرحبا نماینده اصولگرای سه دوره این شهر را با قاطعیت شکست دهد و به بهارستان راه یابد. دلق‌پوش اما برای حضور در انتخابات سال 1391 با سد محکم دولت دهم و عوامل اجرایی انتخابات روبه‌رو شد و علیرغم تایید نهایی از سوی شورای نگهبان، نتوانست در انتخابات شرکت کند. مساله‌ای که منجر به نطق پرحاشیه او در روزهای آخر مجلس هشتم شد که گفت: «حذف بنده از مدتها پیش کلید خورده بود، برخی که مرا مانع اهداف خود میدیدند، اقدام به حذف من کردند» و بی‌طرفی فرماندار وقت آستارا را در انتخابات زیر سوال برد. فرماندار دولتی که دلق‌پوش با آن هرگز میانه خوبی نداشت. 18 بهمن سال 1390 طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد در مجلس قرائت شد، به همین بهانه سراغ فرهاد دلق‌پوش رفتیم تا علاوه بر مرور دوران مجلس هشتم و ماجرای رد صلاحیت او در مجلس نهم، وضعیت امروز این نماینده سابق مجلس که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ورق برای او هم برگشت تا به عنوان عضو هیات مدیره و معاون شرکت مادر تخصصی بازرگانی و همچنین به عنوان جانشین معاون اجرایی وزیر صنعت و معدن و تجارت انتخاب شده است را جویا شویم. کسی که از او به عنوان شانس اول راه‌یابی به مجلس دهم شورای اسلامی از غربی‌ترین شهر گیلان یاد می‌کنند.

 

چه عاملی باعث شد فرهاد دلق‌پوش به عنوان یک چهره جوان و فرهنگی در آن زمان به انتخابات ورود کند و پیروز انتخابات پیچیده آستارا شود؟

آموزه‌های دینی، اعتقادات و وظیفه ملی ما به ما تکلیف می‌کند که در خصوص سرنوشت مردم، آبرو و حیثیت مردم سکوت نکنیم و همواره در جهت تغییر و بهبود اوضاع جامعه گام برداریم. خداوند در قرآن کریم حجت را بر همگان آشکار ساخته است و می‌فرماید: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما باانفسهم» سرنوشت هیچ ملتی تغییر پیدا نمی‌کند مگر آن‌که خودش سرنوشت خودش را تغییر بدهد. بنابراین آموزه دینی این احساس تعهد را نسبت به سرنوشت مردم و آینده کشور بر آگاهان جامعه تکلیفی ایجاد می‌کند که هر کس از آگاهی، علم، تعهد، تقوا، شناخت و تعلق به مردم بهره‌ای برده باشد نمی‌تواند مقابل سرنوشت مردم سکوت کند و بی‌تفاوت باشد. این مسوولیت را مردم و شرایط جامعه از ما به عنوان کسی که همواره در کنارشان بودیم درخواست کردند و ما نیز احساس کردیم که اگر آگاهان جامعه حرکتی نکنند، انحطاطی متوجه جامعه خواهد شد. بنابراین از سمت نخبگان و مردم بر ما حجت شد تا پا به عرصه انتخابات بگذاریم.

 فکر می‌کنید چرا چنین خواسته‌ای از جانب مردم مطرح شد؟

دلایل روشنی داشت از جمله این‌که در ادوار گذشته منفذهای تنفس بر نخبگان و فرهیختگان بسته شده بود و فضا و فرهنگ انتخابات در آستارا طوری رقم خورده بود که عده‌ای خود را میراث‌دار این عرصه می‌دانستند و این فرهنگ را طوری به جامعه تحمیل کرده بودند که مردم چنین می‌پنداشتند انتخابات مختص افراد به قول خودشان «قل چماق» است و شاید افراد فرهنگی نتوانند در این عرصه به درستی خدمتگزاری کنند.

در این فضا بود که مردم آستارا بار دیگر فرهنگ دوست بودن خودشان را به بدخواهان نشان دادند و تابوها را شکستند و ما در آن مقطع حساس توانستیم به کمک و خواست مردم در یک انتخابات باشکوه پا به عرصه خدمتگزاری بگذاریم.

 در دوره نمایندگی، در چه حوزه‌هایی تمرکز داشتید و اگر بخواهید امروز قضاوت کنید، عملکردتان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در ابتدا قابل توضیح است که ما در مجلس هشتم پرنوسان‌ترین و ملتهب‌ترین شرایط را با توجه به اوضاع کشور پشت سر‌گذاشتیم. با این حال حداکثر توان و ظرفیت خود را در گرفتن اعتبارات و مصوبات قانونی جهت راه‌اندازی چهار پروژه عظیم ملی به کار گرفتیم. از جمله احداث، رونق و توسعه بندر آستارا که سال‌ها فقط اسمی از آن شنیده می‌شد. ایجاد شهرک‌صنعتی مرزی و بین‌المللی با کشورهای روسیه، گرجستان، آذربایجان که آستارا بعد از بازرگان، دومین شهری بود که توانستیم برای این مساله مصوبه تعریف کنیم. تصویب امتداد راه‌آهن سراسری به بندر آستارا که پیش از آن تنها تا منطقه آزاد انزلی در نظر گرفته شده بود و به طبع آن ایجاد کریدور شمال جنوب و اتصال به اروپای شرقی توسط راه‌آهن جمهوری آذربایجان. مورد بعدی نیز منطقه ویژه اقتصادی آستارا بود که سال‌ها صرفا به صورت یک بحث تئوری باقی مانده بود که با توجه به مسوولیت‌هایی که در مجلس و کمیسیون اقتصادی داشتیم، توانستیم مراحل قانونی آن را طی کنیم و در صحن علنی مجلس از نمایندگان ملت رای بگیریم که سال 89 به صورت قانون به دولت ابلاغ شد که می‌بایست اجرا می‌شد. متاسفانه بنابر عدم مشخص شدن سازمان مربوط به اجرای این مصوبه، شاهد هستیم که این طرح همچنان بدون پیشرفت باقی مانده است. این پروژه‌های عظیم ملی قطعا می‌توانستند تحول عظیمی در منطقه و استان گیلان به وجود آورند و برآورد 15هزار شغل در نتیجه آن وجود داشت. اخذ این مصوبات از آن مجلس و دولت، کار بزرگی بود و برنامه‌ریزی کرده بودیم که حداکثر در دوره بعدی بتوانیم به تمام مصوبات، جامه عمل بپوشانیم. با استناد به آمار می‌توانم بگویم که در یک سال، به اندازه سی‌سال قبل اعتبار ملی برای آستارا جذب کردم و فضای شهرستان را به فضای رونق و توسعه تبدیل نمودم. امیدوارم وجدان‌های پاک این خدمات را به قضاوت بنشینند چرا که به نظر من مردم بهترین و عادل‌ترین قضاوت‌کنندگان هستند.

شما از نمایندگان پیگیر در طرح سوال از رییس جمهور سابق بودید. اولا دلایلتان برای این مساله چه بود و فکر می‌کنید این موضوع چقدر در رد صلاحیتتان در انتخابات مجلس نهم تاثیر داشت؟

بنده هیچ‌گاه دیدگاه جناحی نداشته‌ام و همواره منافع مردم، کشور و نظام در مقابل منافع جریان و گروه خاص برای من ارجحیت داشته است. از طرفی تعلق‌ خاطری هم به دولت آقای احمدی‌نژاد نداشتم که در مقابل قصور آن سکوت کنم. پس از خانه‌نشینی 11 روزه رییس‌جمهور و سرپیچی وی از وظایف قانونی همچنین شرایط خاص جامعه و کلیت عملکرد ایشان، بر اساس مسوولیت قانونی این وظیفه را داشتیم که سکوت نکنیم و فرد خاطی را مورد مواخذه قرار دهیم. بنابراین بنده هم جزو سوال‌کنندگان از رییس‌جمهور بودم که البته این جریان برای دولت هم مخاطراتی به همراه داشت. از آنجا که دولت قصد داشت اکثریت مجلس نهم را کسب کند، این ماجرا آغازگر جریانی توسط عوامل دولت در آستارا شد که در نهایت به حذف بنده منجر گردید. این توطئه‌ها ساخته و پرداخته افرادی در سطوح بالا از سمت وزارت کشور در آن مقطع بود که مخالفان خودشان در شهرستان‌ها را با اتهامات واهی به حاشیه برانند و افراد مورد تایید خود را به مردم تحمیل کنند. چنان‌که همین سعی و تلاش در آستارا صورت گرفت و جریان دولت به خصوص فرماندار وقت آستارا از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و بدون هیچ ابایی پرونده‌سازی کردند که البته باگذشت زمان توطئه‌های دشمنان نظام بر مردم آستارا آشکار شد. تمام تلاش‌ها در آن مقطع برای حمایت از رییس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد بود. طوری‌که خانم پروین احمدی‌نژاد، خواهر رییس‌جمهور و خانم بداغی معاون ایشان، علیه ما فعالیت‌های گسترده‌ای انجام دادند. جالب توجه این‌که در آن مقطع تایید صلاحیت من از سوی شورای نگهبان صادر شد؛ اما وزارت کشور با اتلاف وقت از ابلاغ آن به عوامل اجرایی در شهرستان ممانعت کرد و فرماندار وقت نیز پس از تاییدیه نهایی بنده از سوی شورای نگهبان صریحا اعلام کرد در صورت تایید بنده، امنیت انتخابات را برعهده نخواهد گرفت و تهدید به استعفا نمودند. در هر حال رفتار ما بعد از انتخابات هم تمکین به تصمیم و صلاحدید نظام بود و مصلحت را در این دیدیم که به نشاط و شادابی انتخابات کمک کنیم و مردم را به صحنه دعوت کنیم.

dalghpoosh

 در ماه‌های گذشته، ادعای جدایی آستارا از گیلان دوباره به صدر اخبار آمده است.در میان اظهار نظرات مسوولین مختلف، آقای نعیمی نماینده کنونی آستارا نیز در این خصوص مواضعی داشتند از جمله اینکه جدایی آستارا به سایر نمایندگان گیلان ارتباطی ندارد. نظر شما درباره این اظهارنظر و اساسا مساله جدایی آستارا از گیلان چیست؟

در مورد دیدگاه‌های نماینده محترم آستارا اظهارنظری نخواهم کرد و معتقدم مردم باید در این خصوص نظر دهند. اما در خصوص بحثی که مطرح کردید اعتقاد دارم طرح این مسائل ریشه در گذشته‌ها دارد. افرادی بودند که نمی‌توانستند کارهای بزرگ برای آستارا و استان انجام دهند و بالاجبار دست به  فرافکنی می‌زدند و با ادبیات این‌چنینی عوام فریبی می‌کردند. مطرح کردن این بحث که آستارا با گیلان قرابت فرهنگی و تاریخی دارد یا خیر، به نظرم یک اصل اثبات شده‌ توسط پژوهشگران و مجامع علمی است و تردیدی نیست که آستارا از دیرباز در حوزه گیلان بوده و قرابت فرهنگی از جمله آداب و رسوم و همچنین نزدیکی زبانی با مردم گیلان و تالش دارد. من سال‌ها در عرصههای مختلف فرهنگی در گیلان خدمت کردم، در طول این سال‌ها فرهنگ و مدنیت گیلان را بی‌مانند یافتم. بنابراین اگرچه طبق قانون نماینده حق اظهارنظر در همه امور را دارد اما معتقدم که آستارا دارای چنان ظرفیت و پتانسیل بالایی است که نیازی به چنین ادبیات و فرافکنی نیست که نتیجه‌اش فقط درگیری ذهنی مردم باشد.

 عملکرد دولت یازدهم را به طور کلی در کشور و به طور ویژه در آستارا چطور ارزیابی می‌کنید؟

آستارا دارای موقعیتی بسیار استثنایی ژئوپلتیک در منطقه است که می‌تواند محور مواصلات ریلی، دریایی و جاده‌ای باشد. آستارا باید به عنوان یک قابلیت بالا برای توسعه دیده شود که اگر مدیریت، خوب در آن اعمال شود، قطعا به سوی رشد و توسعه پیش خواهد رفت. فعالیتهایی هم که اکنون پس از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در سطح شهرستان مشاهده می‌شود نشانگر عملکرد مناسب تیم اجرایی دولت به خصوص فرماندار شهر جناب آقای مهندس سیروس شفقی است. ایشان فرد با تجربه و با بینشی هستند و اهداف دولت را به خوبی اجرایی می‌کنند و ما هم ایشان را یک نیروی لایق می‌دانیم و از همینجا اعلام میکنم به عنوان یک شهروند آمادگی آن را دارم که این اندوخته‌ها را در خدمت خادمان مردم قرار دهم. در خصوص دولت دکتر روحانی نیز معتقدم این دولت برآمده از رای مردم و البته وارث مشکلات بسیاری است. دولت یازدهم سعی کرده است تا از باتجربهترین افراد نظام استفاده کند و علیرغم اینکه قدم‌های اساسی به سمت ثبات سیاسی و اقتصادی برداشته شده اما نباید انتظار معجزه داشت. این دولت در بدترین شرایط موجود داخلی و خارجی زمام امور را در دست گرفته است. از تحریمهای ظالمانه گرفته تا سقوط بیسابقه قیمت نفت و فضای ملتهب سیاسی منطقه. من این دولت را یک دولت قابل و توانمند ارزیابی می‌کنم و انتظار دارم که همه به دولت کمک کنند.

در خصوص وظایف شرکت مادر تخصصی بارگانی دولتی ایران که این روزها در آن مشغول هستید توضیح دهید ؟

در خصوص حوزه کاری شرکت می‌توان به وظیفه حساس تامین نیازها و کالاهای اساسی کشور همچون گندم، آرد، نان، برنج، روغن، شکر و این قسم کالاها اشاره کرد. تنظیم بازار و همچنین واردات و صادرات این کالاها متناسب با اوضاع اقتصادی کشور به طور مستقیم برعهده این شرکت است که بر حسب این مسوولیت سنگین، شرکت مادر تخصصی در جرگه شرکت‌های بسیار حساس دولتی قرار گرفته است.

 و سوال آخر این‌که آیا فرهاد دلق‌پوش را در قبای کاندیداتوری مجلس دهم خواهیم دید ؟

همان‌طور که عرض کردم من از ابتدا برخاسته از متن مردم و جامعه بودم و هم اکنون نیز به عنوان کسی که اخلاق را سر لوحه کار خود دارم دخالت در امور شهرستان را اخلاقی نمی‌دانم اما در زمانی که مصلحت الهی ایجاد کند و مردم از ما بنا بر مصلحت کشور و نظام مطالبه کنند مطمئنا سر تعظیم بر خواسته و مطالبات مردم فرو خواهم آورد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بیژن خالقوردی پور پیشتاز انتخابات دوره دهم مجلس - استارا می باشد

بیژن خالقوردی پور پیشتاز انتخابات دوره دهم مجلس - استارا می باشد

هوالمحبوب

جلسه جمعی از فرهنگیان و رجال سیاسی و تاجرها وبازاریان آستارا با بیژه خالقوردی بیست و یكم بهمن در آستارا در خیابان فارابی در خانه یكی از رجال سیاسی بر گزار شد.. افراد مطرح و رجال سیاسی مطرح در  این جلسه بودند كه اصرار دارنند حتما خالقوردی پور اینبار باید وارد كاراز انتخابات بشود و با توجه به صف بند ی ها  سیاسی و رد صلاحیت ها معلوم و افراد كه كاندیدا شدند  شانش بیژن در رده اول قرار دارد  و دوره دهم به راحتی خالقوردی پور نماینده استارا خواهد شد..بیژن از همگی دوستان تشكر كرد و گفت فعلا عجله نكنید  بموقع اعلام می كنم..

عده ای از بازاریان استارا و تاجرها گفتند هزینه تبلیغات و ستاد و خرج انتخابات را از هماكنون ما می دهمی فكرش را نكن فقط بگو می آیم..شرایط برای شما بیشت است ..اصرار نمودند..

 هوالصابر

این برای اولین بار است در آستارا بعداز انتخابات نهم اینطور رجال سیاسی و مطرح و بازاریان و فرهنگیان و تاجر ها از اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالیون از یك كاندیدا اصرار دارنند كاندیدا شود... در حا بروز رسانی است ..


-بیژن خالقوردی دانشجویی دكتر علو م سیاسی   و كارشناس ارشد علو م سیاسی  و استاد دانشگاه رسما كاندیدای دروه دهم نماینده دهم آستارا می شود
-----------------------------------
حاج بیژن خالقوردی پور ..کارشناس ارشد سیاسی و دانشجوی دکتر علو م سیاسی ،استاد دانشگاه ، معلم ،  ریس اداره صنعت و معدن آستارا از فعالان سیاسی  آستارا    ... با دعوت مردم لوندویل و روستا ها و شهر استارا  وی  برای انتخابات تشویق می کنند و دیشب هم در حضور حدود 500نفر از رجال سیاسی  شهر استارا وی رسما اعلام نمود من تا حالا نمی خواستم   کاندیدای دوره دهم  شوم  چون دارم تحصیلاتم را تكمیل می كنم ..اما با دیدن این استقبال مردمی و فعالان  سیاسی شهرستان تشویق شدم  در آینده نزدیك نظرم را می دهم ....
وی مورد حمایت جمعی از معلمان ، اعتدالیون و اصلاح طلب ها ، دانشجویات و تاجرها ، و بازاریان  و دانشجویان  و استادان دانشگاه   و بازنشستگان نیروهای مسلح و دولت و...آستارا و لوندویل می باشد و از نظر مالی هم وضعیت مالی اش از تمام کاندیداهای مطرح استارا عالی تر است ...   وی  یکی از کاندیدای اصلی و خطر ناک این دوره خواهد بود ..... افرادی که از وی حمایت می کنند در شهرستان استارا تعیین کنندگان انتخابات آستارا و لوندویل است و این موقعیت  بیژن  را بیستر می کند ... بنابر نظر سنجی تمام كاندیدایی های مطرح آستارا و نماینده استارا می دانند در صورت قر ار گرفتن حاج بیژن در كنار آنها پیروزی صد در صد را تضیمین می  شود در صدد جذب وی درستاد های خود هستند ..حتی بعضی از كاندیدا های مطرح بوی قول فرمانداری بندر استاغرا بعداز موفقیت دادند از جمله یكی از كاندیداهای كه در دروه قبل رد صلاحیت شده بود و در جمع دوستانش گفته من صلاحیتم را می گیرم و اگر موفق بشوم بیژن را به ستاد خودم بیاورم پیروزی من در انتخابات صد در صد هست و قول می دهم اگر وی به ستاد من بیاید بمحض پیرزوی در انتخابات وی را بعنوان فرماندار آستارا منصوب كنم...((اللهم عجل لولیک الفرج))

 دکتر محمد علی هالو  درد نیوز :dardnews.ir

 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاسیس فرودگاه در بندر آستارا

 

با ابطال لایحه الحاق فرودگاه سردار جنگل رشت به منطقه آزاد انزلی در اداره کل قوانین مجلس، امید شهرستان های مظلوم واقع شده و محروم مانده ی غرب گیلان برای تاسیس دومین فرودگاه گیلان در منطقه غرب گیلان قوت یافت.

به گزارش درد نیوز : مطالعات تخصصی تاسیس فرودگاه دربندر استارا سالهاست انجام شده و با كار  تخصصی چند ساله طرح تاسیس فرودگاه بندر استارا در روی دریا عملی و شدنی است...

فرودگاهی که می‌تواند در شهرستان محروم استارا پس از سالها موجبات توسعه یکپارچه استان گیلان را فراهم سازد و از تمرکز گرایی که موجبات نارضایتی غرب گیلان را فراهم ساخته است بکاهد، فرودگاهی که میتواند نه تنها کمک حال منطقه آزاد انزلی بلکه کمک حال بندر آستارا و تالش  و رضوانشهذ  نیز باشد و صد البته به توسعه بندر آستارا نیز کمک کند.

لازم به ذکر است فرودگاه سردار جنگل رشت برای رسیدن به استانداردهای لازم هزینه های هنگفتی را برای توسعه خود طلب می‌کند و اولین منطقه شهری است که به منطقه آزاد انزلی خواهد پیوست! و این در حالی است که اهالی شهر بندرانزلی سالهاست از مزایای منطقه آزاد به جز گرانی و تورم هیچ سودی نبرده اند و با ورود این منطقه به صنعت گردشگری، اقتصاد شهر انزلی نیز نفس های آخرش را می‌کشد و محدودیت سازمان برای تحت پوشش قرار دادن مناطق شهری تاکنون تنها بهانه‌ایست که در قبال عدم الحاق شهر بندرانزلی به منطقه آزاد انزلی مطرح گردیده است.

حال آنکه با نفوذ خوب دکتر نوبخت در دولت تدبیر و امید، افزوده شدن فرودگاه سردار جنگل رشت که در یک منطقه شهری واقع است، به عنوان یک لکه به منطقه آزاد انزلی قرار است برای دومین بار! به عنوان یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

لازم به ذکر است سازمان منطقه آزاد انزلی طی همه این سالها در کنار گوش بزرگترین و قدیمی ترین بندر شمال کشور اقدام به تاسیس دومین اسکله بزرگ گیلان نموده است و آن را به صراحت بندر می‌خواند، بندرگاهی که با طرح توسعه بندرانزلی باز هم در رتبه دوم بنادر شمال کشور باقی خواهد ماند اما در کنار تمام هزینه هایی که طی همه این سالها به جای هزینه شدن در زیر ساختهای منطقه صرف تاسیس این بندر (با وجود قرار داشتن بندرانزلی در محدوده منطقه آزاد انزلی) گردید شاهدیم که این سازمان از تاسیس دومین فرودگاه گیلان کماکان سر باز میزند و علاقه مندی غیر معقولی برای افزوده شدن فرودگاه سردار جنگل به منطقه آزاد انزلی از خود نشان می‌دهد، حال آنکه مبلغ بسیار هنگفتی پس از الحاق این فرودگاه تنها باید صرف هزینه ی آزاد سازی زمین های اطراف فرودگاه سردار جنگل شود که در منطقه شهری شهر رشت واقع شده است، تا طرح توسعه و تجهیز آن که خود رقم قابل ملاحظه ای را طلب می‌کند آغاز شود …

با همه این اوصاف باید منتظر ماند و دید که گیلان نیز می‌تواند مانند سایر استانهای کشور که دارای چندین فرودگاه هستند، صاحب دومین فرودگاه خود شود یا خیر و این سوالی است که کلید آن تنها در دستان مردان دولت تدبیر و امید است

حال با اینكه مردم غرب گیلان درخواست تاسیس فرماندار ویژه استارا(یا حداقل دو شهرستان آستارا وتالش یك فرمانداری ویژه باشند) ، مركز صدا سیما غرب گیلان در تالش ،بندر تالش ،منطقه آزاد تجاری آستارا و.. حال مردم غرب گیلان در خواست تاسیس فرودگاه در بندر استارا هستند..اگر درخواست مردم استارا در خصوصص تاسیس فرودگاه‌و فرمانداری ویژه ومنطقه آزاد تجاری محقق نشود مردم آستارا چاره ای جز ندارنند كه بفكر الحاق به اردبیل باشند

اا دارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگارداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

علل پهلو (سكو )نگرفتن كشتی های تجاری در بندر آستارا

dardnews.ir

برای من همیشه سوال بود چرا كشتی ها بار خود را در بندر‌استارا تخلیه نمی كنند و دربیشتر ترجیح می دهند در بندر آنزلی تخلیه می كنند ..مدتی بود تحقیق كردم حتی بخاطر ش انزلی رفتم و از تاجرها و بعض ناخدا ها و خدمه كشتی های تجاری ..نتیجه را برای رویت مسئولان برای حل معضل و پی گیریی و مردم‌استارا جهت استحضار

 

1-نداشتن انبار سر پوشیده مجهز در بندر آستارا : بیشتر بارها كه با توجه به بارانگی و هوای گیلان امكان خراب شدن دارد در بندر انزلی تخلیه می وشد و دربندر استارا تخلیه نمی شود

2-نداشتن یك كشتی لایروبی شبانروزی و متعلق به بندر آستارا : بندر انزلی دو كشتی مجهز لایروب دارد و اكثر مواقع اسكله ها درحال لایروبی كامل هستند و عمق آب داخل اسكله برای اسكو گرفتن كستی باری آماده است..مثال وقتی كشتی ها تجاری وقتی می خواهند در اسكله آستارا سكو بگیرند سوال می كنند عمق آب داخل اسكله را می بینند كه داخل اسكله استاندارنیست لابروبی استاندارد نشده بمقصد انزلی می روند.

 مطابق استاندارد اسكله باید خودش 24 ساعتع كشتی لایروب داشته باشد كه هر مدت یكبار كشتی لایروب انزلی و.. برای لایروبی اسكله بندر استارا می اید و دوباره بر می گردد انزلی در صورتیكه استاندار اسكله می گوید یك كشتی لایروب باید دراختیار شبانروز اسكله باشد و قتی اسكله  پر می شود از رسوب و.. باید لایروبی شود و اگر یك كشتی لایروب دایم در بندراستارا باشد بیشتر كشتی ها تجاری دربندر آستارا سكو می گیرند بخصوص بارهای  كه بمقصد اردبیل و آذربایجان و.. می آید برای تجار صرف می كند  دراستارا تخلیه شود چون ناخدا عمق اسكله را استاندارد نمی دانند در انزلی تخلیه می شود و مشكل اینجا نبود لایروب شبانروز است..

3-بندر آستارا یك اسكله تجاری دارد و اما بندرانزلی 10 اسكله و كشتی های تجاری برای ورود به اسكله استارا وقتی كشتی در حال بارگیریی است باید در انتظار باشد ووكشتی تجاری ترجیح می دهد در بندر انزلی كه 10 اسلكه دارد تخلیه شود .. با توجه به وضعیت بندرآستارا  اسكله آستارا از یك اسكله به حداقل به سه اسكله افزایش یابد..

موارد دیگر است كه بعداز اینكه تحقیقاتم تكمیل و استاندارد شد می نویسم.

  اگراین معایب حل نشود انتظار باید نداشته باشیم  كشتی های تجار ی دراستارا پهلو بگیرند.. و ما فقط اسم بندر را به یدك خواهیم برد..از اشتغال زایی زیاد خبری نیست .. و بندر آستارا یاری رقابت با بندر انزلی را نخواهد داشت تا این مشكلات مرتفع نگردد متاسفانه در این مورد به مسئولان و نماینده اطلاع رسانی نیم شو د تا پی گیریی كنند.. و متاسفانه منطقه ویژه اقتصادی هم شده قوز بالا قوز.. زمین های كه قرار بود منطقه شود خانه ساز یو ویلا سازی غیر مجاز ساخته شده است و برق كشی و آب و...من كه چشمم آب نمی خوردبشود با زبان خوش  متصرفین كه در ایجا زندگی می كنند تخلیه كرد.. بنابر تحقیات من آستارا استحقاق تبدیل منطقه آزاد تجاری دارد و تحقیقات غلمی را قبلا برایتان نوشتم..

 من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..

 ساختمان اداری بندرآستارا

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نیمه‌پنهان آخرین نخست‌وزیر رژیم شاهنشاهی

نیمه پنهان را می‌توان ادامه مجموعه کتاب‌های «معماران تباهی» دانست که آن نیز از زاویه‌ای دیگر به بررسی زندگی مُهره‌های کلیدی رژیم پهلوی پرداخته است.

زندگی پر رمز و راز سران رژیم پهلوی که در طول سالیان قبل از انقلاب اسلامی، همواره پنهان و دور از چشم مردم و تاریخ‌نگاران بود، بعد از وقوع انقلاب تبدیل به موضوعی جذاب برای محققین و اندیشمندان تاریخی شده است. در واقع آن‌ها در پی این بودند که با جستجو در اسناد و مدارک، اندیشه‌ها و عملکرد بسیاری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی کلیدی در دوره پهلوی را در تاریخ ثبت و ضبط کنند و در اختیار آیندگان قرار دهند تا با چهره‌ی واقعی این رژیم آشنا شوند.

یکی از بهترین آثاری که تا به امروز در این زمینه منتشر شده است، مجموعه «نیمه پنهان» است که توسط موسسه کیهان منتشر شده است. نیمه پنهان را می‌توان ادامه مجموعه کتاب‌های «معماران تباهی» دانست که آن نیز از زاویه‌ای دیگر به بررسی زندگی مُهره‌های کلیدی رژیم پهلوی پرداخته است.

جلد سوم نیمه پنهان به معرفی شخصیت و ارزیابی عملکرد شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی اختصاص دارد. دکتر شاپور بختیار که همواره یکی از عناصر سرسپرده رژیم پهلوی و یکی از رابطان اصلی دربار با سازمان‌های جاسوسی آمریکا محسوب می‎‌شد، در ابتدا خود را به عنوان یکی از چهره‌های فعال و مبارز جبهه ملی ایران معرفی کرد و بعد از آن به رهبری این جبهه رسید اما در نهایت در دی‌ماه ۱۳۵۷، در شرایطی كه دیگر امیدی به ادامه‌ی حیات رژیم پهلوی نبود، پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفت که البته با پیروزی انقلاب اسلامی وادار به گریختن به پاریس شد و در سال ۱۳۷۰ در همان شهر کشته شد.

در این کتاب به بخش‌های مهمی از زندگی سیاسی بختیار همچون ورود او به جبهه ملی، ماجرای کودتای ۲۸ مرداد و دستگیری صوری او، تلاش وی برای رسیدن به نمایندگی مجلس، ارتباط پیوسته بختیار با سازمان‌های جاسوسی، استعماری و همچنین لُژهای روتاری و فراماسونری اصفهان، فعالیت‌ها و تصمیمات او در مقام نخست‌وزیری و در نهایت فرار او از کشور پرداخته شده است.         

«نیمه پنهان شاپور بختیار» را دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان گردآوری کرده و سید مسعود شجاعی طباطبایی طراحی جلد آن را برعهده داشته است و تاکنون بیش از هشت بار تجدید چاپ شده است.      
با هم بخش‌هایی از این کتاب را می‌خوانیم:

پرده اول: غربی شدن، به سبک بختیار

نگاهی از سر تامل بر رفتار و عملکرد شاپور بختیار در این مدت [منظور روزهایی است که بختیار برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بوده است] نشان می‌دهد که او بشدت دچار «از خود بیگانگی» شده و بیشتر از اینکه خود را ایرانی بداند، یک فرانسوی می‌دانست و تاثیرات زندگی فرانسوی تا پایان عمر بر حرکات و رفتار و کردار او باقی ماند. این تاثیرات آنقدر شدید و چشمگیر بود که ویلیام سولیون- آخرین سفیر کبیر آمریکا در دربار محمدرضا پهلوی- که در سال ۱۳۵۷ بختیار را در تهران ملاقات کرده است، می‌نویسد:          

«... فردای روزی که بختیار در مقام نخست وزیری مستقر شد برای اولین بار با او ملاقات کردم. در این ملاقات و دیدارهای بعد بختیار را بیشتر یک فرانسوی با آداب و حرکات فرانسویان یافتم تا یک ایرانی. او از زبان‌های خارجی منحصراً به زبان فرانسه صحبت می‌کرد، لباس دوخت فرانسه به تن داشت و طرز بیان و حرکاتش شبیه یک جنتلمن فرانسوی بود...»

بنیادی ترین مقوله‌ی بررسی زندگی بختیار «غربزدگی» است. این مقوله که عاملی بسیار موثر در بیشتر تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی ایران معاصر محسوب می‌شود، در زندگی بختیار به صورت خودباختگی در برابر فرهنگ اروپایی تجلی ویژه‌ای دارد.       

عملکرد و اندیشه افرادی از نوع شاپور بختیار آمیزه‌ای است ناهمگون از دستاوردهای فرهنگ و تمدن غرب همچون دموکراسی و شیوه حکومت و نظام اقتصادی و جدایی دین از سیاست، ناسیونالیسم ایرانی، که در آن حتی به برجسته‌ترین ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی ایرانیان توجهی نشده است.         

ژان پل سارتر در بیان کیفیت استحاله فرهنگی افرادی از این قبیل در جایی نوشته است:         

«ما روسای قبایل، خانزاده‌ها، پولدارها، گردن کلفت‌های آفریقا و آسیا را می‌آوردیم، چند روزی در آمستردام، لندن، نروژ، بلژیک و پاریس می‌چرخاندیم، لباس‌هایشان عوض می‌شد، روابط اجتماعی تازه‌ای یاد می‌گرفتند، کت و شلوار می‌پوشیدند، رفت و آمد تازه‌ای، پذیرایی تازه، اتوموبیل سوارشدن، رقص و زبان ما را یاد می‌گرفتند. گاه یک ازدواج اروپایی می‌کردند و یا به شکل اروپایی ازدواج می‌کردند و زندگی با مبلمانی تازه، آرایش تازه، مصرف اروپایی تازه و غذایی اروپایی را یادشان می‌دادیم و آرزوی اروپایی شدن خودشان پس می‌فرستادیم...»      

با چنین اوصافی در بهترین فرض نیز نیازی نبود که شاپور بختیار مامور مستقیم و حقوق بگیر ابرقدرتهای غربی باشد، زیرا آنچنان از «خود» تهی و از «بیگانگان» لبریز بود، که بالطبع برمحور پسند آنان تصمیم می‌گرفت و اجرا می‌کرد.           

بختیار آنقدر در برابر فرانسه خودباخته بود که فرزند چهارمش در آبادان به دنیا آمد، نام او را فرانس گذاشت، تا به قول خودش، نام کشور فرانسه همیشه با آنان باشد.          

پرده دوم: خیانتی بزرگ در واپسین روزها  

یکی از اهداف کارگزاران دولت آمریکا از انتصاب بختیار به نخست وزیری، لغو قراردادهای نظامی ایران با آمریکا بود. براساس این قراردادها که عمدتاً در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون امضا شده بود، آمریکا متعهد به فروش پاره‌ای از لوازم و جنگ افزارهای ویژه به ایران بود، اما آمریکاییان با مشاهده‌ی فروپاشی دیکتاتوری شاه دچار این نگرانی شده بودند که مبادا با قدرت گرفتن روحانیت و نیروهای اسلامی، این جنگ افزارها از کنترل آمریکا خارج شود و به معنای واقعی در خدمت مردم ایران قرار گیرد. از این روی به محض اینکه بختیار به عنوان نخست وزیر کارش را آغاز کرد، کوشیدند تا به سرعت و به طور رسمی قراردادهای خرید جنگ افزار از آمریکا و انگلیس را لغو نمایند و بختیار هم به دنبال اجرای این دستور رفت و در هفته اول زمامداری‌اش قراردادهای مورد نظر آمریکا و انگلیس را لغو کرد. او با هدف زمینه سازی برای چنین اقدامی، در سومین روز زمامداری‌اش مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز مالی، چاپ لندن ترتیب داد و صحبت از تجدید نظر در قراردادهای نظامی ایران با آمریکا و انگلیس به میان آورد. بختیار در این مصاحبه گفت: «... دولت ایران در کلیه قراردادهای نظامی خود تجدید نظر خواهد کرد و آن دسته از قراردادهایی که با منافع ایران مغایرت دارد، لغو خواهند نمود...»

 بختیار

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که لغو سفارشات نظامی ایران با انگلیس و آمریکا با ارزش‌ترین خدمتی بود که بختیار به اشاره و خواست و اراده انگلیس و آمریکا انجام داد. ارزش این قراردادهای لغو شده بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار بود. ارتشبد حسین فردوست [دوست صمیمی محمدرضا شاه که مسئولیت نظارت بر تمامی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم پهلوی را داشته است]، در خاطرات خود به این موضوع اشاره می‌کند و می‌نویسد:

 «دزدی‌های بختیار در برابر خیانتی که او کرد، هیچ است و آن لغو سفارشات وسایل نظامی با آمریکا و انگلیس بود. مسلماً یکی از ماموریت‌های هایزر [فرستاده نظامی ویژه آمریکا که در واپسین روزهای مانده به انقلاب اسلامی به ایران آمده بود] همین بود، زیرا واسطه لغو قرارداد باید نظامی باشد. جمع این سفارشات ظاهراً حدود ۱۱ میلیلارد دلار بود که اکثر این وجوه به عنوان پیش قسط پرداخت شده بود. به نظر من، خیانت بختیار، شفقت(وزیر جنگ) و قره باغی (رئیس ستاد ارتش) در این مسئله بسیار بزرگ بود و مسلم است که از این بابت، حق و حساب کلانی در خارج به بختیار پرداخت شده است.»

پرده سوم: در پیچ و تاب خیانت   

[نویسنده پس از شرح ماجرای چگونگی وقوع انقلاب و بعد از آن فرار بختیار از کاخ نخست وزیری به فعالیت‌های او بعد از خروج از کشور پرداخته است] در اواخر اردیبهشت ۱۳۵۸، که شاپور بختیار از مخفیگاه خارج شد و حضور خود را در شهر پاریس علنی کرد و به عنوان رئیس دولت در تبعید، تصمیم و عزم خویش را مبنی بر تلاش و فعالیت برای بازگشت به ایران اعلام نمود. به دنبال این حرکت، عده‌ای از وابستگان بنیادهای ضدانقلابی و سازمان‌های وابسته به صهیونیسم بین الملل آن را سرآغاز یک حرکت جدّی بر علیه جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردند. در این زمان بختیار و حامیانش طرح کودتای نوژه را در دستور کار خود داشتند و تمام توان و قدرت خود را بر سر اجرای آن گذاشته بودند.

بختیار و حامیانش بیش از حد به پیروزی طرح کودتای نوژه دل بسته و امیدوار بودند که به سرعت و حداکثر ظرف چندماه آینده جمهوری اسلامی بودند که را ساقط خواهند کرد و شادمانه به ایران باز خواهند گشت و زمام اداره امور کشور را در دست خواهند گرفت...

پس از کشف توطئه کودتای نوژه و دستگیری و سرکوب عوامل و مجریان آن، شاپور بختیار و حامیانش که امید خود را برای بازگشت سریع به ایران از دست داده بودند، نهضت مقاومت ملی را راه اندازی کردند و کوشیدند تا در قالب این سازمان به مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند. اسناد می‌دهد این سازمان توسط آژانس‌های جاسوسی غرب طراحی شد و با کمکهای مالی و حمایت‌های لجستیکی آنان سازماندهی گردید. شدت این وابستگی تا آن حد غلیظ و علنی بود که حتی در نخستین جلسه برنامه‌ریزی مرکزیت آن که با حضور افرادی چون شاپور بختیار، هوشنگ نهاوندی، عبدالرحمن برومند و منوچهر رزم‌آرا در آپارتمان شاپور بختیار تشکیل شد و دو ژنرال بلند مرتبه سازمان موساد- تشکیلات جاسوسی اسرائیل- نیز حضور داشتند.           

نهضت به اصطلاح مقاومت ملی ۲۶ روز پس از افشای ماجرای کودتای نوژه، در روز چهاردهم مرداد، مقارن با سالروز انقلاب مشروطیت ایران، اعلام موجودیت کرد. مرکزیت این تشکیلات هیچگونه تفاوتی با مرکزیت کودتای نوژه نداشت و افرادی چون برومند و رزم‌آرا در کادر رهبری آن جای داشتند و برخی از افراد وابسته به جریان روشنفکری سکولار و معاند همچون ایرج پزشکزاد، سیروس آموزگار و پرویز نقیبی نیز در شمار نزدیک‌ترین افراد به مرکزیت این تشکیلات بودند. اینان به دلیل فعالیت در حوزه فرهنگ و به سبب داشتن تخصص در مهندسی افکار عمومی، روزنامه‌ها و رادیوهای وابسته به نهضت مقاومت ملی را اداره می‌کردند.    
اهداف و شعار نهضت به اصطلاح مقاومت ملی هم همان اهداف و شعارهای کودتای شکست خورده نوژه، یعنی استمرار تلاش‌های رهایی بخش! تا سرنگونی رژیم ارتجاع! و ایجاد حکومت سوسیال دموکراسی مبتنی بر آرای مردم ایران! بود.

سازمان و تشکیلات نهضت به اصطلاح مقاومت ملی از سه شاخه نظامی، عشایری و یک شبکه مخفی تشکیل شده بود که همگی زیر نظر کمیته مرکزی فعالیت می‌کردند.

پرده چهارم: هم بازی شدن با دلقک!          

بختیار پس از فرار از ایران و در ایام اقامت در پاریس دست به رفتار و کردارهایی کاملا متضاد با خلقیات ایرانی و فرهنگ اسلامی می‌زد. داستان‌های زیادی از میهمانی‌هایی که او به افتخار این و آن ترتیب می‌داد و نحوه رفتارهای زشت وی با فواحش و زنان روسپی بر سرزبان‌ها بود.           

بختیار غیر از میخوارگی- که در آن افراط می‌کرد- به مواد مخدر نیز معتاد بود. او تریاک می‌کشید و این عادت را از اواسط دهه ۱۳۲۰، هنگامی که برای اقامت دائم به ایران آمد، پیدا کرده بود. بختیار در دوران نخست وزیری هم از این عادت ناپسند دست برنداشته بود. ارتشبد فردوست- که از طریق مامورین نفوذی ساواک در نخست وزیری تمام حرکات و رفتار او را زیر نظر داشت، در این مورد می‎نویسد: «... بختیار تریاکی و عرق‌خور است و در نخست وزیری روزی ۲ بار، ساعت ۱۰ صبح و ساعت ۵ بعد از ظهر برای او بساط برپا می‌شد.»         

وی پس از فرار از ایران نیز آلودگی را با خود داشت و در زمان رهبری نهضت به اصطلاح مقاومت و با استفاده از مصونیت دیپلماتیک مواد مخدر مورد نیاز خود و دوستانش را به این سو و آن سو می‌برد و به هر شهری که می‌رسید، قبل از انجام هرکار، دست به «ساختن»! خود می‌شد. اصرار بیش از حد بختیار در برپایی مراسم «لهو و لعب» کار را به جایی رساند که کادرهای متوسط و پایینی نهضت به اصطلاح مقاومت، در مکاتبات و بحث و گفت و گوی درون سازمانی و انتقادات خود، انگشت بر روی آن گذشاته و از آن به عنوان نقطه ضعف یاد می‌کردند.         

شاپور بختیار پس از مطرح شدن و پس از اندکی کسب شهرت در محافل بین المللی، برای خود زندگی شاهانه‌ای ترتیب داده و حتی به سبک شاهان و امیران برای خود دربار درست کرده و برای تلذذ بیشتر «دلقک» نیز انتخاب کرده بود: «... دلقک ولوده بختیار امیررضا نام داشت. این عموزاده صمیمی همیشه جزو نزدیکان بختیار محسوب می‌شد. در ایران امیررضا مسئول ماموریت‌های دلچسب بود. او در پاریس هم به بختیار پیوست. در ویلای سورن نیز اتاقی که در نزدیکی هال ورودی قرار داشت در اختیار او قرار گرفته بود... این دلقک جزو معدود آدمهایی بود که بختیار را تو خطاب می‌کرد... هنگامی که همه ملاقات کنندگان می‌رفتند، بختیار با امیررضا [دلقک] چون کودکان بوکس بازی می‌کرد... بختیار علاقه زیادی به بازی «قایم باشک» داشت! آن‌ها هر روز در ویلای وسیع «سورن» ساعت‌ها «قایم باشک» می‌کردند و معمولاً همیشه امیررضا بود که باید رو به دیوار می‌ایستاد و می‌شمرد...»
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سومین نشست اعضای شورای حزب موتلفه اسلامی بندر آستارا با کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی

به گزارش درد نیوز dardnews.ir:سومین جلسه حزب موتلفه اسلامی آستارا با كاندیدا این بار: دكتر شاپور مرحبا عضو هیات مدیره سازمان هدفمندی یارانه كشور و سه دوره نماینده استارا  و برادر شهید وفرماندهان  جانباز هشت سال دفاع مقدس 

 در حال بروزرسانی است .....

 در ادامه درخواست برخی از کاندیداهای مطرح در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سومین دوره از نشستهای اعضای شورای حزب موتلفه اسلامی بندر آستارا با کاندیداهای احتمالی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردید و جناب دكتر مرحبا   با حضور در دفتر این حزب برنامه های خود در دهمین دوره انتخابات مجلس را ارئه دادند. این جلسه که با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رأس ساعت 1530روز پنچ شنبه  مورخه93/11/23 در مکان جدید دفتر حزب واقع در کوچه روبروی مسجد فاطمه زهرا (س)برگزار شد در ابتدا آقای لقمان نیا دبیر حزب موتلفه اسلامی آستارا  ضمن تبریك فرارسیدن ایام الله دهه مبارك فجر اظهار داشتند


وقتی سالگرد انقلاب فرا می رسد باید بیشتر خدا را یاد كنیم زیرا این نصرت را خداوند به ما اعطا نمود . البته برای رسیدن به این پیروزی چه خونها كه به زمین نریخته و چه شهدایی تقدیم انقلاب نكرده ایم بهمین علت حساسیتها به این انقلاب بسیار .............


و شركت بی نظیر مردم  آستارا  در راهپیمایی  22 بهمن را ستود.

 .وی در ادامه سخنانشان ضمن عرض خیر مقدم به آقای شاپور مرحبا  كاندیدای احتمالی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند برنامه هایمان طوری تنظیم شده كه بصورت دوره ای در خدمت عزیزانی باشیم كه قرار است بعنوان كاندیداهای احتمالی در انتخابات مجلس شركت كنند بنابراین هدف شنیدن برنامه های كاندیداهاست و هیچگونه اظهار نظری تا زمان انتخابات نخواهیم داشت وی در پایان سخنانشان با اشاره به جمله ای از رهبر فرزانه انقلاب خطاب به نمایندگان فرمودند اولین شرط نمایندگی تقواست كسانی كه مردم و نظام را قبول ندارند لازم نیست وارد انتخابات شوند، تقوا یعنی خلوص نیت یعنی اخلاص وی در خاتمه اظهار داشتند  اقدام شما در كاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس را به فال نیك گرفته وبرایتان آرزوی موفقیت داریم.

حاج شاپور مرحبا گفت‌: ازاینكه حزب موتلفه چنین طرح را اجرا می كند از تمام كاندیدا برای ارایه برنامه دعوت می كند خوشحالم و تقدیر وتشكر می كنم..واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا

همگی چنگ به ریسمان الهی بزنید و پراكنده نشوید  سوره آل عمران- آیه 103

 

وی در ادامه گفت :تا آخرین نفس وقف مردم هستم و بعنوان یک سرباز ولایت و نظام در خدمت مردم و اسلام و انقلاب و ولایت خواهم بود و پاداشم را از خدا می خواهم چون این ماندگار است همانطور که در تاریخ دیده ایم آنچه را که دنیا پرستان بنا کرده اند فنا شده و آنچه را که دین داران و متقین بنا کرده اند تا ابد باقی و پایدار است.

وی افزود : زمانیكه می خواستم كاندیدا نمایندگی در سن جوانی بشوم آنوقت پاسدار سپاه بودم خدمت پدر رسیدم تا اجازه بگیرم پدرم مخالفت كرد وقتی گفتم این تكلیف شرعی است كه بمن محول شده و پدرم گفت حالا كه تكلیف شرعی است برو ثبت نام بكن اما مواظب باش و...

وی ادامه داد : در آستارا بالای 9 هزار بیكار تحصیل كرده است همگی دانشگاه رفته هستند كه بالای 2 هزا نفر آنها مهندس عمران هستند و در هر ماه بالای بیست طلاق داریم كه بیشتر طلاق ها بخاطر فقر و بیكاری است ..

دكتر شاپور مرحبا گفت : در سال 1371 بندر چند منظوره را زمانیكه من نماینده بودم  تصویب و تایید واجرایی شد  و بندر دایمی شد ومتاسفانه بعداز من  تبدیل به اسكله  شیلات شد پشت قضیه مسایل دیگر بود... كه هماكنون دوباره چند منظوره شده است كه غیر استاندارد است و اسكله را آمدند كوچكش كردند ..بندر و نقشه ای نشان داد و  دراسلكه بندره چند منظوره كه قراربود كشتی های 7000هزارتنی پهلو بگیرند  و كشتی های زیادی پهلو بگیرند اینطور كردند ..آخه كشتی كه می خواهد پهلو بگیرد بارش را كجا پیاده كند تاجر می بیند اینطور است استاندار نیست و بارش خراب می شود می رود انزلی ...

وی تاكید نمود : بندر آستارا با صرفه ترین بنادر كشور است اما تخصصی به ان عمل نشده است و می بینم اینطور شد پشت پرده مسایل دیگر است كه  می خواهند بندر انزلی و....

نماینده اسبق آستارا گفت : بیمارستان آستارا را با هزار زحمت موافقتش را گرفتیم امروز می بینم بیمارستان تازه افتتاح نشده حتی غیر استاندارد ساخته شده است در جای كه رطوبت باشد با سنگ بیمارستان می سازنند بتون و...بیایند از مهندسین عمران بپرسند

 وی تاكید نمود : استارا در گیلان و كشور به حاشیه رفته است و من از خدایم است اینبار نیز از من رفع تكلیف شود هركس دفعه بعد نماینده یم شود كارش خیلی سخت است وضعیت آستارا و لوندویل را بینید

سه دوره نماینده استارا تصریح كرد : اقایون كه هی می گویند مرجبا رد صلاحیت می شود  از وجدان خود سوال نمی كنند چطور پس مردم چرا هی می گویند مرحبا باید بیاید و دوره ه نهم دیدید با اینكه من رد صلاحیت شدم بماند بی انصافی بود بدون مدرك وسند..

دیدید و فیلم وعكس موجود است مردم از فرمانداری تا فلكه گاز پر شده بودند من بخاطر مصالح نظام از همه خواهش كردیم تابع قانون باشند با اینكه در حق من بی عدالتی شده است اما باید تحمل كرد من چون سرباز ولایت هستم...

وی تاكید نمود : چها بانده شدن جاده آقچای تا ....را تایید و موافقت اجرایی شده بود چرا تاكنون مسكوت مانده است

مرحبا تصریح كرد : ما در موقع نماینده بودن مقدار  440 هكتار از ساحل روبروی دانشگاه آزاد را كه  متعلق به دولت بود و صاحب شخصی نداشت برای مناطق آزاد گذشتم ..الان بینید زمینها كه سند نداشت ویلا سازی شده و بعضی ها سند گرفتند حتی برای تاسیس منطقه ویژه زمین نیست مجبور شدند اسكله و بندر را جزو منطقه انجام دهند


وی افزود‌: بعضی مسخره می كنند اینجا نمی شود فرودگاه زد : آن زمان ما با مطالعه علمی و كارشناسی دولت را موافقت گرفتم روی دریا فرودگاه برای آستاراب سازد كار شدنی شده بود چرا بعدا اقایون ادامه ندانند..

بازارچه مرزی آستارا همین طور مانده است روز گاری گمرك آستارا حرف اول و مقام اول چمدانی ر ا داشت و هزاران نفر اشتغال زایی شده بود امروز می بیند خبری نیست ...

وی تاكید نمود ك وضعیت اب و فاضلاب را  می بیند باید اینها برنامه ریزی دوباره و تخصصی  و علمی شود

مرحبا تاكید نمود ك در دنیایی امروز برای اداره یا برنامه ها باید تخصصی عمل شود و حتی مكتوب شود چطور آقایون یك جلد طرح یا برنامه تخصصی برای آینده‌استارا ندارنند

این نماینده اسبق گفت‌: چطور شد بندر چند منظوره استارا توصیب و نهایی شده بود چقدر كار كارشناسی و موافقت و اجرا شده بود و بندر دایمی بود قابل لغو نبود در دوره ششم مجوز بندر باطل و  به فقط شیلات تبدیل شد و اما بندر انزلی ارتقا یافت  و به 19 اسكله تبدیل شد  و بندر‌استارا یك كشتی ساده لایروب ندارد  ..شما جای تاجرباشید وقتی برای تخیله بار چند روز در انتظار یا  مكانی بمناسبی برای تخلیه نباشد  چطور می وشد تاجر تریج می دهد برود انزلی اینها پشت پرده چیز هایی است كه به موقع خواهم گفت

وی ادامه داد : آیا از در امد سرانه مردم استارا خبر دارنند

نماینده اسبق آستارا گفت : آیا كسی كه قسم به قر آن خورد ه آیا به قسم خود عمل نموده  و فكر می كنند مردم اینها درك نمی كنند  مردم آستارا با فرهنگ با درك هستند به موقع جواب را خواهند داد ...

مرحبا تاكید كرد : اسناد و مدارك دارم روبروی دانشگاه آزاد ساحل  و جنب حیات وحش لوندیول ساحل 440 هكتار  زمین های بلا منازع داشت یعنی متعلق به دولت بود چطور همه تصرف شدند و سند ساز یو ویلا سازی شده است  این چه را نشان می دهد  و حرفها زیادی است بموقع خواهم گفت

 وی ادامه داد: تمام اسناد ومدارك را دارم چطور به حساب فرماندار وقت چه كسانی پول واریز كردند چه كسانی بودند چطور شد فرماندارمورد نظر سقوط نمود...

مرحبا گفت : چطور می شود  فرماندار بعداز عزلش   وسایل خانه سازمانی را به غارت ببرد و حتی به توالت فرنگی هم رحم نكند و آن را هم ببر د كسی كه دم از درستكاری  و اصولگرایی می زد

دكتر مرحبا در ادامه افزود :بعضی ها در نبود بنده در شهرستان آستارا جایگاهی برای خود جستجو می کنند وآنقدر بر من برچسب زدند که هر چه به من برچسب میزنند چند برچسب قبلی را می پوشانند من بخاطر مصلحت جامعه و نظام سكوت كردم و حق قانونی و شرعی  برای من محفوظ است واگر خلاف عرف و اخلاق از من و خانواده ام پیدا کردند حاضر به چندین برابر مجازات معمول هستم در غیر اینصورت تهمت زنان را مجازات کنند تا درس عبرتی برای آنهایی باشد که تخریب را برای خود پل ترقی قرار می دهند.

چه به من مسئولیت بدهند و چه مسئولیت ندهند تب نمی کنم و چه رد صلاحیت شوم و چه تایید ناراحت یا خوشحال نمی شوم،من میدانم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد،بالاخره چه در امنیت و چه در گرفتاری همه اینها می گذرد. اما قیامت نمیگذرد و پابرجاست پس من به تکلیف خود عمل میکنم و تا آخرین نفس پاسدار انقلاب و اسلام و قران هستم و بدون چون و چرا تابع محض ولایت هستم.

بنده 60 جلد کتاب قطور از اسناد و مدارک دارم از این به بعد در برابر کسانی که به مردم دروغ گفته و می گویند در مقابل ادعاهای آنان اسناد و مدارک لازم را در این سایت قرار خواهم داد.

در سالهای اخیر و بخصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 صحبت هایی در مورد ارتباط نزدیک من  با آیت الله هاشمی و حزب کارگزاران    صحبت هایی می شود اینكه در انتخابات بخاطر هاشمی من رد صلاحیت شدم و...

-در جواب این سوال باید عرض کنم که امام جعفر صادق (ع) می فرمایند: شیعیان ما کسانی هستند که با عمل خودشان به ما زینت می دهند نه اینکه خود را به ما وصل کرده و از ما زینت بگیرند.من نیز خود را به کسی وصل نمی کنم تا از آنها زینت بگیرم من هر کس را با ولایت می سنجم که ولایت اساس و ریشه اسلام است.ملت آستارا ملت بزرگی هستند و به علم و فرهنگ والایشان شهرت دارند عملکرد و خدمات ما در طول این 35 سال نظام انقلاب اسلامی زینت بخش ماست که مردمان این دیار نیز همواره با حمایت خویش بر خدمات اینجانب صحه گذاشته اند.من با سابقه پوشیدن لباس مقدس پاسداری و حضور متعدد خالصانه و داوطلبانه در بحبوحه انقلاب اسلامی و جبهه های جنگ و خانواده شهید بودن و افتخار درجه جانبازی ام و نیز سه دوره نمایندگی مردم شریف و فهیم شهرستان آستارا و لوندویل و حومه و نیز مشاور چندین وزیر در طی 23 سال گذشته و تجربه،مهارت و پاکدامنی خود و خانواده ام  چه کم دارم که از کسی زینت بگیرم،زینت من خدمت به مردم و اسلام و ولایت و پاکدامنی خود و خانواده ام است و بس.اگر در طول این مدت خلاف مرا ثابت کنند حاضرم ده برابر اندازه معمول مجازاتم کنند.مرا به این و آن وصل نکنند.من و خانواده ام بخاطر عملکردمان بعد از گذشت 35 سال خدمت آبرو داریم و این آبرو را با هیچ چیز عوض نمیکنم.خداوند متعال در آیه 13 سوره حجرات قرآن مجید میفرماید :

یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم خبیر

ای مردم! بی تردید ما همه افراد نوع شما را از یک مرد وزن (آدم وحوا) آفریدیم و شما را قبیله ای بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر بشناسید مسلماً گرامی ترین شما نزدخدا پرهیزکارترین شماست همانا خداوند بسیار دانا وآگاه است.

در جواب کسانی که می گویند من با حزب کارگزاران ارتباط دارم باید این سوال را از آنها بپرسم که در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی این حزب از چه کسی حمایت کرد؟آیا از من حمایت کردند؟

من هیچگاه وجه المصالحه جریانهای چپ یا راست نبوده ام و همواره موضع ارشاد گونه و پدرانه ای نسبت به این دو جریان داشتم  چون بر این معتقدم که نماینده ملت باید صدای رسای مردم برای حل و فصل مشکلات مردم باشد نه صدای جریان یا حزب خاص!

خیلی ها را از اوایل انقلاب دیده ام که مسئولیت داشتند اما از مسیر انقلاب خارج شده و بی آبرو شدند.ما گوش به فرمان رهبر معظم انقلابمان هستیم،نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقب تر بلکه همراه و هم پای ولایت.که امام جعفر صادق (ع) فرمودند : ای تند روها به ما برگردید و ای کندروها به ما ملحق شوید.

بعدازصحبت ها تصویر حمایت حزب كار گزاران در دوره های قبلی نشان داد گفت  من ا نزدیكان هاشمی بود پس چرا از ... در انتخابات استارا حمایت كردند و در ادامه گفت من سرابز ولایت و عاشق ولایت هستم هركس با ولایت باشد من به ایشان ارادات دارم و لاغیر ..

در ادامه وی در خصوص شایعات در خصوص رد صلاحیت من می گویند عرض كنم ...از صدر اسلام تا کنون انسان های زیادی تقدیم اسلام شده است و این نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز حاصل زندانها،تبعیدها،جانبازی ها و شهادت ها بدست آمده که امام راحل  و عظیم الشان فرمودند: «حفظ این انقلاب از اوجب واجبات است.» ما باید از زحمات و رشادت های پاسداران سرافراز در جبهه جنگ و جبهه های متعدد و شهادت عزیزان و فرزندان این آب و خاک،خون دلهای مردم بزرگوار و حضور آنها در تمامی صحنه ها پاسداری کنیم و به آنها به نحو شایسته ای ارج نهیم تا انشالله این انقلاب به صاحب اصلی اش حضرت ولی عصر(عج) تحویل گردد.

مردم شریف و بزرگوار آستارا نیز در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی علی رغم بی مهری هایی که در حق اینجانب شد با اکثریت قاطع در آخرین شب پاسخ عملکرد ما را دادند و من از این ملت آگاه و شریف بی نهایت سپاسگزارم و همواره منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح میدهم.

اما بعضی ها ...؟!! طوری صحبت می کنند و مسئولیت می دهند که انگار اینها بر تمام علوم اشراف دارند و بس و دیگران علم و تجربه و تخصص و تعهد و مهارت گفتاری و نوشتاری و شنیداری ندارند ولی اینطور نیست!!!!

برخی فکر می کنند چاپلوسی و دروغ گفتن زرنگی است و آنهایی که از این صفات رذیله برخوردار نیستند چیزی نمی فهمند و ساده لوح اند ولی غافل از اینکه باید بدانند در وهله اول،مسئولیت ها برای دین و خدمت به مردم است و بس.

به شیخ بهایی بعد از چندین چله ندا داده شد که ای شیخ برو و به مردم خدمت کن

و یا پروین اعتصامی که چه زیبا گفته : «خرم آن کس که در این محنت گاه / خاطری را سبب تسکین است»

بنده تا آخرین نفس وقف مردم هستم و بعنوان یک سرباز در خدمت مردم و اسلام و انقلاب و ولایت خواهم بود و پاداشم را از خدا می خواهم چون این ماندگار است چنانکه در تاریخ دیده ایم آنچه را که دنیا پرستان بنا کرده اند فنا شده و آنچه را که دین داران و متقین بنا کرده اند تا ابد باقی و پایدار است.

در انتها از خداوند منان برای همه خدمتگذاران نظام اسلامی آرزوی موفقیت،سربلندی و سرافرازی مسئلت دارم.

خلاصه عرض كنم من عاشق سمت نیستم دعا كنید  م نباشم چون مرا از مسئولیت بزرگ معاف می كنند چون  این كار بزرگی است من هم سه دوره نماینده شدم و برای اولین بار كه نیست نماینده می شوم...

به گزارش درد نیوز dardnews.ir:حاج شاپور مرحبا پیش از این نماینده ادوار چهارم، پنجم و هفتم مردم شریف شهرستان مرزی بندر آستارا در مجلس شورای اسلامی، مشاور در وزارت کشور، بازرگانی، کشاورزی، جهاد سازندگی، هیئت رییسه کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و دارای چندین سمت پارلمانی و استانی مهم نیز بوده است و هماكنون عضو هیات مدیره سازمان هدفمند سازی یارانه كشور است ..

توضیح دوم :

طبق ماده 8 و 9 «اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‎ها» بشماره 101975 /ت44252ه‍ـ 27/5/1389 مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‎ها مرکب از اعضای زیر می‎باشد: 

1ـ رئیس‎جمهور (رئیس مجمع عمومی) 2ـ معاون اول رئیس‎جمهور (نایب رئیس مجمع عمومی) 3ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 4ـ وزیر بازرگانی 5 ـ وزیر جهاد کشاورزی 6 ـ وزیر راه و ترابری 7ـ وزیر رفاه و تامین اجتماعی 8 ـ وزیر صنایع و معادن 9ـ وزیر کشور 10ـ وزیر نفت 11ـ وزیر نیرو 12ـ معاون حقوقی رئیس‎جمهور 13ـ معاون امور مجلس رئیس‎جمهور 14ـ معاون برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور 15ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‎جمهور 16ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

که اعضای هیئت‎ مدیره با پیشنهاد معاون اول رئیس‎جمهور و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و حکم رئیس ‎جمهور ( که در حال حاضر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تفویض شده است ) تعیین می‎شوند.

dardnews.irخبرنگار اعزامی به جلسه-بندر آستارا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دکتر بختیار حیدرنیا - كاندیدا مطرح دوره دهم مجلس - آستارا

زند گی نامه دكتر (پزشك )بختیار حیدرنیا استاد دانشگاه  و  ریس اسبق  شبكه بهداشت  و درمان آستارا  و مشاور  قایم مقام  وز یر بهداشت  كشور  و مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان آستارا از خیرین مطرح شهرستان - اصلاح طلب

دكتر حیدرنیا( پزشك ) كه مورد حمایت جمعی از اهل قلم وروز نامه نگاران و پزشكان و پرستاران  و فرهنگیان و تاجر منطقه و دانش  اموختگان استارا  و اصلاح طلب ها و اعتدالیون  شهرستان استارا است  ودر مدت كوتاهی كه بعنوان كاندیدا دیده شده با تیم بر نامه ریز ی شده انتخاباتی  و كارشناسی كه دارد خوب توانسته در بین مردم استارا و لوندویل و حومه جایگاه ویژه ای بعنوان كاندیدای مطرح باز كند و از افراد مطرحی است كه در انتخابات دوره دهم شانش پیروزی دارد .

دکتر بختیار حیدر نیا در تیرماه ۱۳۵۰ در یک خانواده مذهبی در  چوبر  بدنیا آمد ودر کودکی علاقه وافری به فعالیت های مذهبی وورزشی داشت  و بیشتر مواقع زندگی خود را در شهر استارا گذارنده  است  ( مردمان چوبر و حویق  همین الان هم بیشتر با مردمان استارا در امور تجاری و كاری در ارتباط هستند تا تالش  و مردمان چوبر تحصیلات دبیر ستانی و دانشگاهی  را بیشتر ترجیح می دهنددر آستارا انجام دهند تا تالش  با اینكه طبق تقسیمات كشوری بخش حویق جزو تالش است اما مردمان بخش حویق و چوبر  خود را آستارا یی  می دانند)ودر همان دوران کودکی پدر خود را ازدست داد و در دامان مادری شجاع ،با غیرت وعلاقه مند به اهل بیت(ع) پرورش یافت .به این دلیل در فعالیت های مسجد محل ومدرسه حضور فعال داشت ودر مسابقات مختلف مدرسه در زمینه های علمی و مذهبی همیشه جزء نفرات ممتاز  گیلان  بود ودر امتحانات  چهارم دبیرستان در رشته تجربی بعنوان شاگرد ممتاز  استان گیلان  شناخته شد . ودر سال ۱۳۶۹ در کنکور سراسری از منطقه ۲ در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان پذیرفته شد.و در دانشگاه همیشه جزء دانشجویان ممتاز دانشگاه بود ودر برنامه های علمی حضور چشمگیر داشت و بار ها مورد تشویق مسئولین و استانداران وقت قرار گرفت و در مهر ماه ۱۳۷۶ با معدل ۱۷٫۲۳ در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد وپس از فارغ التحصیلی وگذراندن دوره طرح در راستای خدمت به ایران اسلامی مسئولیتهای متعددی را عهده دار شد ودر طول مسئولیت صادقانه بارها توسط مسئولین استانی و کشوری مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت . باتوجه به اینکه بسیاری از بستگان ودوستان نزدیک در شهرستان آستارا ساکن بودند و همچنین عشق و علاقه ای که به  زادگاه   و خود و مردم نجیب و بافرهنگ آستارا داشت  و ریشه خانواده اش آستارایی بود بعداز  فارغ التحصیلی از دانشگاه محل کار و زندگی خود را شهرآستارا اقامت دایمی نمود   و بیش از 25 سال است در این دیار فرهنگ در میان مردم زندگی می کند در خدمت  رسانی در امور پزشكی ... مردم است  و همه وی را آستارایی  می شناسند و همچنین تمام توان خود را در راستای توسعه و رشد و بالندگی این شهرستان استارا  بکار برده و از هیچ تلاشی دریغ نکرده است و امروز این دیار فرهنگ و ادب را به عنوان زادگاه و ملجاء خود می پندارد. در ذیل به گوشه ای از فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،اجتمای از دوران دانشجوی تا به امروز اشاره می شود

۱)بازرس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ در رشت.

۲)سردبیر بولتن علمی و آموزشی دانشجوی .

۳)ترجمه کتاب پزشکی (موزبی ،بخش شکم ) و انتشار در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۰۰۰ جلد.

۴)مدرس کارگاههای روش تحقیق دانشجوی.

۵)ارائه مقا لات متعدد پژوهشی در زمینه مدیریت جامع کیفیت(TQM) و پزشکی در سمینارها و همایش های استانی.

۶)ارئه مقاله وسخنرانی در همایش های مرتبط با توسعه واقتصاد مقاومتی وگردشگری.

۷)مسئول دانشجوی طرح غربالگری سرطان مری در غرب گیلان .

۸)عضو تیم تحقیقاتی غربالگری سرطان مری در بندر ترکمن.

۹)مدرس کارگاههای مدیریت جامع کیفیت (TQM) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

۱۰)حضور در مناطق محروم استان گیلان در قالب طرحهای ویزیت رایگان.

۱۱)گذراندن دوره های متعدد مدیریتی و سیاستگذاری بالغ بر ۲۰۰۰ ساعت از جمله الف)دولت الکترونیک ب)تفکر سیستمی پ)اصول و مبانی امنیت ملی و سیاستگزاری ج)مدیریت بحران چ)شناسای و استفاده از ظرفیتهای ذهنی ت)رهبری تحول در سازمانها ث)شفافیت و سلامت اداری د)اندیشه های نو در مدیریت ذ)برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت ل)فرایند وفنون تصمیم گیری م)راهبردهای آموزش وتوان افزای ک)مدیریت عملکرد گ)مدیریت منابع انسانی ع)برنامه ریزی در دستگاه های دولتی غ)طراحی فرایند ساختارهای سازمانی ف)مدیریت منابع ق)اصول برنامه ریزی ص)حل مسئله ض)فن اداره جلسات س)مدیریت خصوصی سازی ش)سیستم های اطلاعات مدیریت MIS ل)برنامه ریزی در اصلاحات نظام سلامت م)کارگاه تربیت مربیگری ارتقاء کیفیت.

۱۲)عضویت در هیات های اجرای انتخابات.

۱۳)عضویت در کمیته های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی ، عمرانی فرمانداریهای استان گیلان. ۱۴)عضویت در عوامل اجرای حج تمتع وحج عمره وتوفیق خدمتگذاری حجاج بیت الله الحرام وعتبات عالیات بعنوان پزشک ،معاون ومدیر کاروان.

۱۵)عضو معتمدین شهرستان آستارا.

۱۶)مدیریت بسیج جامعه پزشکی شهرستان آستارا.

۱۷)انتخاب بعنوان مدیر نمونه شهرستانی و استانی برای سالهای متمادی و دریافت تقدیرنامه از استانداران ،مدیران کل وفرمانداران وقت از جمله ۱۷٫۱)سلطانی فر استاندار وقت ۱۷٫۲)عبدالهی    استاندار وقت ۱۷٫۳)قهرمانی چابک  استاندار وقت ۱۷٫۴)نورمحمدی قائم مقام وزیر در استان گیلان ۱۷٫۵)منصور قناعی قائم مقام وزیر بهداشت در اسان گیلان ۱۷٫۶)بهبودی ریس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۷٫۷)تشویقی های متعدد از از معاونین وزیر بهداشت وسازمانهای کشوری  

18) مشاور قایم مقام وزیر بهداشت كشور

19) از خیرین  و حامیان  مطرح ورزشكاران  در  شهرستان بندر آستارا

dardnews.irداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فعال حقوق بشر کیست

فعال حقوق بشر کیست؟ اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس و فعال حقوق بشر و محیط زیست

بحث حقوق بشر ..قرن بیستم خاصه بعد از جنگ جهانی دوم بسیار مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که یکی از اهداف سازمان ملل متحد پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث ن‍ژاد، جنس، زبان مذهب و … اعلام شد

 

وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِی أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ یْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى یَحْكُمَ اللّهُ بَیْنَنَا وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ ﴿87 اعراف ﴾

( شعیب بمومنان گفت )اگر به آنچه من از طرف خدا مامور بتبلیغ آن شده ام گروهی ایمان آوردند و گروهی ایمان نیاورده و بخصومت برخاستند شما مومنان که ایمان آورده اید صبر پیشه کنید تا خدا میان ما و آنها داوری کند او بهترین دادخواهانست

(ج18 فرهنگ قرآن ، ص250)

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری

آن است که بعد از هر زمین خوردن

دوباره برخیزی

من عمر خود را در یاری به مردم سپری کردم.
نیکی به دیگران در من خوشدلی و آسایش فراهم می ساخت
و از همه شادی های عالم برایم لذت بخش تر بود.

 کوروش بزرگ

آستارا نیوز  اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بشر : اگرچه تبعات ناگوار دو جنگ جهانی و هراس از تکرار آن ملل متحد را به دور هم گرد آورد تا اهرمهایی هرچند ضعیف برای پیشگیری از جنگ طراحی کنند، اما دغدغه ای که از آن زمان به بعد و حتی قبل از آن هم همواره وجود داشته و دارد، تنها توسل به زور و قدرت نمایی دولتها در قبال یکدیگر نبود، بلکه گردنکشی حاکمیت ها در قبال افراد تحت حاکمیتشان نیز مهم می نمود. از اینرو دولتها با اکراه برای تضمین حقوق افراد تحت حاکمیتشان ناگزیر به پذیرش حداقل هایی تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و یا حقوق اجتماعی و اقتصادی و بعدها منع شکنجه، حقوق زنان و یا حقوق کودکان و امثالهم طی کنوانسیونهای متعدد بین المللی شدند. این سازوکارها برای آن بود که دولتها ملزم به تایید حقوق طبیعی افراد تحت حاکمیتشان شوند به گونه ای که نتوانند هرطور که خواستند با آنها رفتار کنند. هرچند دولتهایی که اساسا اعتقادی به این مهم نداشتند، به این تعهدات تن نداده و به کنوانسیون مربوطه نپیوستند و یا بیکار ننشسته و تا جایی که در توان داشتند، در زمان تدوین و تنظیم این حداقل ها به بهانه هایی چون شرایط متفاوت مذهبی و فرهنگی برای کاهش تعهداتشان در قبال افراد تحت حاکمیتشان تلاش کردند و یا با اعمال حق شرط عدم تعهد خود را نسبت به ماده و موادی پیشاپیش اعلام کردند. نهایتاً اینکه در مواردی برای جلوگیری از شکایت سایر دول و یا اتباع خود، تن به سازوکارهای اجرایی مثل پروتکل اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ندادند.

این رویه را به خوبی می توان در پذیرش و قبولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس در پیوستن و تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اول آن و نیز حق شرط هایی که به این کنوانسیون و یا سایر کنوانسیونها از جمله کنوانسیون حقوق کودک وارد شده است، به خوبی مشاهده کرد. میزان گرایش دولتها از پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر تا سایر کنوانسیونها که جنبه الزام آوری داشتند، رفته رفته کاهش می یابد. هرچند اعلامیه هزاره به عنوان معیار مشترک به طور رسمی مورد تاکید قرار می گیرد و با اقبال و پذیرش تمامی کشورها همراه است اما به واقع و در عمل، وقتی اصول آن، جنبه لازم الاجرایی پیدا می کند، نه تنها دولتهای غیرمردمی، تن به آن نمی دهند بلکه در مناسبات سیاسی نیز دولتها هرگز دوستان خود را متهم به نقض حقوق بشر نمی کنند و بیشتر ترجیح می دهند نقض حقوق بشر را در کشورهای غیردوست خود رصد کرده و جار بزنند و نباید نادیده گرفت ایرانیان از زمان باستان قانون مدون داشتند و دارنند و اولین منشور حقوق بشر جهانی توسط ایرانیان بدست كورش كبیر نگاشته شده است و ایرانیان اولین مدافعان حقوق بشر در عالم هستی هستند

خیلی ها فكر می كنند فعال حقوق بشر نباید برای احقاق حق مردم از خشونت یا جنگ حرفی بزند و این در صورتیكه یك اصل قانون اساسی كشور امر به معروف و نهی ازمنكر است یعنی اگر كسی حقوق دیگر مردم را خواست از بین ببرد و با زبان نتوانستی جلوی ظلم را بگیریی می توانی با اعمال زور از حقوق مظلوم دفاع نمود  نمونه بارز مدافعان حقوق بشر در تاریخ اسلام می باشد كه امام حسین برای اجرای امربه معروف و نهی ازمنكر ( همان حقوق بشر ) تسلیم نشد و دراین راه شهید شد و موارد زیادی در تاریخ اسلام می باشد.

اما صرفنظر از عملکرد دولتها در مورد مقوله حقوق بشر که هم مخاطب آنند و هم ناقض آن،‌امروزه به نظر می رسد دفاع از حقوق بشر بیش از آنکه مورد حمایت و یا ترویج قرار بگیرد، اغلب به یک ژست بدل گشته است. امروزه همه دولتمردان دم از حقوق بشر می زنند – البته به مفهومی که خود می خواهند و قبول دارند- و اساساً اکنون هیچ حکومتی نمی تواند صراحتاً حقوق بشری افراد تحت حاکمیت خود را به رسمیت نشناسد بلکه با دستاویزهایی چون نسبت گرایی و شرایط خاص مذهبی و قومی و فرهنگی، نقض این حقوق را توجیه می کنند. به زعم آنها حقوق بشر محدوده جغرافیایی دارد، در حالی که در حقوق بشر، فرد به عنوان جهان شمول بودن مورد نظر قرار می گیرد. با این وصف، نقض حق حیات همان اندازه برای یک کودک مسلمان افغانستانی نارواست که برای یک کودک مسیحی یا یهودی در فلسطین و سرزمینهای اشغالی نارواست. به عبارت دیگر، حقوق بنیادین بشری که ملهم از حقوق طبیعی است یعنی فطرت بشر ایجاب می کند، فارغ از درج در معاهدات و یا فارغ از پذیرش دولت یا دولتهایی لازم الاتباع هستند.

از عملکرد دولتها که بگذریم نوبت به افرادی می رسد که حقوق بشر برایشان ابزاری شده جهت شناساندن خود به جامعه داخلی و جهانی. این اقلیت حظ بسیاری از مطرح شدن به عنوان فعال حقوق بشر می برند. اینان بی آنکه عملکرد یک مدافع حقوق بشر را داشته باشند، به صرف شرکت در کارگاه های آموزشی در مورد حقوق بشر، کنفرانس ها و همایش و یا حتی تحصیل در این رشته، خود را فعال حقوق بشر نامیده و بهتر بگوییم دوست دارند با این وصف نامیده شوند. بعضاً عضویت در گروه، دسته و یا اجزای سازمانی صنفی که متعلق به آنند را حق خود دانسته و گاه با استفاده از منابع مالی صنف، خود در چندین کارگاه آموزشی و امثالهم نیز شرکت می کنند، بی آنکه مفاهیم آموخته شده را در مقام یک فعال حقوق بشر آموزش داده یا ترویج کنند.

این در حالیست که عده ای دیگر در لباس وکیل، دانشجو، استاد و مدافع حقوق بشر  و حتی کارگر به خاطر دغدغه هایی که برای ترویج و احقاق حقوق بشری دارند، همواره به عنوان یک فرد مخالف و یا به زبان امروزی برهم زننده امنیت و امثالهم تحت فشارند. هرچند بسیار تکرار شده که حقوق بشر سیاسی نیست و نباید آنرا سیاسی کرد اما به واقع مگر می شود مطالباتی که افراد از حاکمیت دارند و نسبت به نقض آن معترضند مثل حقوق برابر زن و مرد، انتخابات آزاد و امثالهم از نظر هر حاکمیتی، سیاسی تلقی نشود؟ اقدامات این افراد بی آنکه خود بخواهند و به واقع چنین باشد، «امنیتی» تلقی شده و با همین انگ در تعقیب و به کیفر رساندن آنها حداقل حقوق مندرج در دادرسی عادلانه که برای متهم اعلام شده است نسبت به این عده نقض می شود. شاید از اینروست که در سال 1998 سازمان ملل ناگزیر برای شناساندن و تفکیک «مدافع حقوق بشر» از «مخالف سیاسی» مبادرت به صدور قطعنامه کرد و از آن تاریخ فعالین حقوق بشر بعنوان یك  مسئله حقوقی شناخته شدند و در راستای مدافع حقوق بشر فرد مصون می باشد واین زمان می برد تا این در جهان فرهنگ شود.

سازمان ملل متحد طی این اعلامیه عبارت «مدافع حقوق بشر» را در مورد کسانی که برای حمایت و اجرای حقوق بشر کمک می کنند، به کار برد؛ به گونه ای که حقوق بشر تماماً برای همگی آحاد بشر محقق شود. این افراد می توانند از اقشار مختلف جامعه و با سطح معلومات متفاوتی از قبیل کارمند، محصل، پزشک، معلم، کارگر، وکیل دادگستری، کاسب، قاضی و امثالهم باشند. مطابق این اعلامیه، هرکس که بخواهد می تواند مدافع حقوق بشر باشد. بدیهی است که ذکر هرکس که می خواهد به منزله آن نیست که فقط بخواهد بلکه عملکرد و اقداماتش نیز باید در جهت ترویج حقوق بشر باشد و این اقدامات می تواند در مورد کلیه مصادیق مندرج در هر چهار نسل حقوق بشر باشد.

این اعلامیه، حقوقی نیز برای مدافعان حقوق بشر برشمرده است که می توان به حق دسترسی به اطلاعات مربوط به حقوق بشر، انتقاد و ارائه پیشنهاد به سازمان ها و ارگانهای مربوطه، حضور در محاکم، حق ارتباط با سازمانهای غیردولتی و امثالهم اشاره کرد.

مدافعان حقوق بشر در کشورهای ناقض این حقوق، تحت فشار حاکمیت اند. آنها در قالب فعالین سیاسی و یا امنیتی تحت تعقیب قرار می گیرند و گاه ارتباط با یک رسانه خارجی و حتی سازمانهای غیردولتی خارجی، گزگی به دست حاکمیت داده تا آزادی و امنیت آنها سلب شود. از اینرو آنهایی که جان سالم به در می برند، گاه جلای وطن کرده و برای آزادی عمل خود در مکانی غیر از کشور خود اقامت می کنند.

عده ای بعداز اینكه انترنت به جهان آمد بخصوص ایران  از طریق فضای مجازی سایت و وبلاگ به فعالیت مدافع حقوق بشر پرداختند  و بعنوان شهروند خبرنگار معروف هستند و من اولین كسی بودم كه بعنوان وبلاگ نویس مدافع حقوقبشر و میحط زیست  در فضای مجازی فعالیت كردم و كمتر كسی در جهان است كه نام مرا بعنوان فعال حقوق بشر و محیط زیست نشناخته باشد و بابت این فعالیت وبلاگ نویسی تاوان  زیادی دادم و می دهم..

صرفنظر از آنکه عمل و شغل وکیل دادگستری خواسته و ناخواسته به عنوان مدافع حقوق مردم و یکی از تضمینات دادرسی منصفانه و چه بسا عادلانه، نوعی فعالیت حقوق بشری محسوب می شود، قابل ذکر است که در میان این صنف، بعضاً این تفکر و تصور وجود دارد که حتماً باید برای گرفتن حق موکل به ابزارهای رسانه ای متوسل شد. شکی نیست که گاهی نقض دادرسی عادلانه به قدری مشهود و زننده می نماید که وکیل ناگزیر از توسل به این ابزارهاست، با این وجود، در برخی موارد که لزومی به استفاده از این ابزار، ضروری به نظر نمی رسد، نه تنها زحمات یک وکیل را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه برعکس به ضرر موکل نیز منتهی می شود. این در حالیست که عده ای دیگر از همین صنف، داوطلبانه بدون جاروجنجال و تبلیغات و با تجربه ای که کسب کرده اند، تنها به منافع موکل خود فکر کرده و برای حصول آن، لحظه ای دست از کار نکشیده اند. این عده با آنکه کار و تلاششان کاملاً مصداق فعال حقوق بشر است، نه حظی از مطرح شدن به عنوان حقوق بشر می برند و نه از اینکه به این عنوان شناخته نشوند، نگرانند. اما چه مردم عادی و چه حتی اقلیتی در این صنف، «فعال حقوق بشر» بودن را به شناخته شدن در رسانه ها، آن هم به واسطه پیگیری های پرونده هایی خاص موسوم به امنیتی و یا هر پرونده ای که مجال مطرح شدن آنها را داشته باشند، می دانند. شاید از اینروست که اگر با وصف فعال حقوق بشر مورد خطاب و توجه قرار نگیرند، ناراضی خواهند بود.

شخصاً شاهد نقض حقوق زیادی در پرونده های خانوادگی، ثبتی، حقوقی های ساده و دشوار و حتی چک بلامحل و امثالهم در دادگاه ها و غیردادگاهها بوده ام که هر کدام می توانست به اندازه هر پرونده امنیتی حرفی برای گفتن داشته باشد. حال باید پرسید تا چه اندازه با نگاه نقادانه به این قبیل پرونده ها نیز نگریسته ایم؟! آیا کرامت ذاتی انسان، تنها در آن محاکم نقض می شود؟ آیا حق دفاع به واسطه تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض شده و یا در دادگاههای انتظامی و اداری نیز چنین است؟ آیا آزادی بیان را برای هر رسانه ای قبول داریم و یا تنها برای رسانه های همسو با تفکرات و عقاید خودمان؟ به عنوان یک وکیل دادگستری که خواسته و ناخواسته حداقل در حیطه دادرسی عادلانه، کاری حقوق بشری انجام می دهیم، تا چه اندازه در معرفی و شناساندن نسل های حقوق بشری به مردم کوشا بوده ایم؟ آیا به جز حق حیات، آزادی بیان و عقیده و مذهب و امثالهم، از حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و توسعه نیز سخنی به میان آورده ایم؟ شاید بگویید که وکیل هستیم و تنها از دستمان همین قسم حوزه دادرسی عادلانه بر می آید. آری، چه اگر غیر از آن بود و یا جامعه به رشدی که برآمده از آگاهی نسبت به حقوق خود باشد، رسیده بود نسبت به حقمان بر محیط زیست هم همان اندازه صدایمان در می آمد که نسبت به سایر حقوق بشری مدعی هستیم. به عنوان فعال حقوق بشر، نباید تک بعدی به آن پرداخت، بلکه اصولاً باید همه جانبه و نسبت به تمامی مردم دنیا، همه حقوق را خواهان باشیم.

تعدادی از وکلای دادگستری با تمامی دشواریهایی که پرونده های امنیتی برایشان در پی خواهد داشت، دلسوزانه پیگیر دفاع از حقوق موکلین خود در این قبیل پرونده ها هستند. عده ای از آنها بی آنکه ادعایی داشته باشند، نه تنها چنین پرونده هایی را قبول می کنند بلکه در مقام یک وکیل که کارش دفاع از حقوق موکلش است، هرجا که حقوق متهمی را در معرض خطر ببینند به میدان آمده و برای دفاع از آن تلاش وافری می کنند. برای این عده، تفاوتی هم نمی کند که فرد متهم به ارتکاب جرایم امنیتی باشد یا کلاهبرداری و یا مواد مخدر و یا قتل عمد، آنها به رسالت خود به عنوان یک وکیل دادگستری می اندیشند .

به هر حال، همانطور که پیشتر دیدیم، از روند پیوستن حاکمیتها به کنوانسیونهای حقوق بشری، چنین بر می آید که اساساً آنها روی خوشی به حقوق بشر و تعهداتشان نسبت به افراد تحت حاکمیتشان نشان نمی دهند. همین امر است که فعالین حقوق بشر را وادار می کند که برای احقاق آن، همواره هشیار بوده و متذکر آن باشند. اگرچه فعالین حقوق بشر به موجب قطعنامه سازمان ملل حق دارند که با سازمانهای مختلف حقوق بشری غیردولتی در ارتباط بوده، برای انجام رسالتشان به هر نوع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند، اما این امر به دشواری صورت می گیرد؛ خاصه در حکومتهای خودکامه، فعالین حقوق بشر بهای سنگینی برای اهداف متعالی خود باید بپردازند.

در این وانفسا، وکلا مدافعان حقوق بشر  در جهان چون رزمنده ای بدون سنگر در برابر دشمنان خودی و  و غیره  که در میدان مین گرفتار آمده اند، برای حفظ حقوق موکلینشان و محروان جامعه ومردم چنان باید سنجیده گام بردارند که نه به خود آسیب برسانند و نه موجبات تضییع حقوق موکلینشان و مردم  را فراهم آورند. آری، می دانم که دست کم در سازوکارهای قضایی کشور ما، این مهم، بعضاً تکلیفی مالایطاق است. در کشور ما وکیل و مدافعان حقوق بشر ( مدافع حقوق بشر مطابق  قانون اساسی طبق اصل ... بعنوان امر به معروف و نهی از منكر شناخته می شود اما در عمل اجرا نمی شود و این اصل ق ا كشور بیشتر نادیده یا تفسیر لاغیر انگاشته  می شود ) از مصونیت لازمه برخوردار نیست، هر لحظه که می خواهد برای حقوق موکل  و مردم خود فریاد بزندو دفاع كند ، باید نیم نگاهی هم به آینده شغلی و موقعیت خود داشته باشد وگرنه سالم از میدان مین بیرون نخواهد آمد. از اینرو وکلایی  و مدافعان حقوق بشر که به واقع بدون ادعایی و جار و جنجالی حتی حاضرند آینده شغلی و زندگی وسر نوشت  خود را نیز به خطر بیندازند که حقی از موکلشان و مردم تضییع نشود را باید ستود.

اسماعیل اسدی دارستانی  کارشناس حقوق بشرو اولین وبلاگ نویس  حقوق بشر و محیط زیست  جهانیastarao@yahoo.com

 dardnews.ir-astaranews.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

به یاد فرشاد فاضلی مقدم فیلم ساز و بازیگر ملی و خبرنگار

1- از مسئولان بخصوص فرهنگی درخواست كمك و مساعدت برای رفع مشكل این جوان فیلم ساز و عكاس و خبرنگار ملی را داریم
2- كسانی كه توان مالی دارنند می خواهند برای  رهایی این جوان فیلم ساز كمك كنند لطفا تجعیل كنند....این فرشاد از روی سادگی
و دل صافی ... شده است....

فرشاد فاضلی مقدم فیلم ساز و بازیگر  ملی و خبرنگار

متولد 1360 تهران
تحصیلات : کاردانی علوم ارتباطات
شغل : فیلمساز ـ مربی بازیگری ـ مدیر عامل شرکت فیلمسازی آسمان فیلم
سوابق آموزش : اخذ مدرک بازیگری از موسسه هنری شهراب تهران ( 1378 ) /
اخذ مدرک بازیگری و گویندگی و خبرنگاری از باشگاه رادیو و تلویزیونی جوان
اردبیل / اخذ مدرک تصویربرداری پیشرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (
1390 )


بازیگری :
بازیگر سریال روزگار غریب در نقش دکتر برزگر به کارگردانی کیانوش عیاری .
تهران ـ 1385
فیلم ها :
مستند « محرم در آستارا » ( 1386 )
فیلم کوتاه « سقوط  »  ( 1387 )
فیلم کوتاه « رویای خاکستری » ( 1388 )
مستند « صدای اروند  » ( 1389 )
مستند « آستارای 57  » ( 1389 )
مستند « با تو میخوانم  » ( 1390 )
مستند « سهم من از … » ( 1390 )
فیلم کوتاه « انتظار تلخ  » ( 1391 )
نماهنگ « شاید یک لحظه بیشتر » ( 1392 )

فیلم کوتاه « چشم ها » ( 1392 )
مستند نیمه بلند « بلوط زنده » ( 1392 )
مستند « گل گاو زبان » ( 1393 )
فیلم کوتاه « آتا » ( 1393 )
فیلم بلند « خواب شیرین » در حال تولید


عکس :
عکاس برگزیده جشنواره نگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
.گلستان ـ 1390
برگزاری اولین نمایشگاه عکس انفرادی با نام سفیر عشق در سالن معراج اداره
فرهنگ و ارشاد اسلامی . آستارا ـ 1389
برگزاری نمایشگاه عکس خبری با نام « آستارا در قاب » در نگارخانه اداره
فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا . آستارا ـ 1390
برگزاری نمایشگاه عکس با نام « یاد یاران » در نگارخانه اداره فرهنگ و
ارشاد اسلامی آستارا . آستارا ـ 1390
مقام دوم اولین جشنواره فرهنگی هنری (مدرسه عشق) . آستارا ـ 1393


جوایز و حضور در جشنواره ها :
جایزه کارگردانی برای نمایش « افسانه کلاغ » شهریار ـ 1378
جایزه کارگردانی برای نمایش «  یک کیلو خاک صحنه » .  گیلان ـ 1382
جایزه سوم بازیگری برای بازی در نمایش « بدرود نگار  » . اردبیل ـ 1383

مقام سوم جشنواره عکس دانشجویی لبخند گیلان دانشگاه آزاد اسلامی . آستارا ـ 1389
مقام دوم نخستین جشنواره فرهنگی هنری (مدرسه عشق) در بخش آستارا . آستارا ـ 1393
دریافت لوح تقدیر برای فیلم کوتاه محرم در آستارا در بخش مسابقه چهارمین
جشنواره اشک محرم . شیراز ـ 1388
حضور در بخش مسابقه اولین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس گیلان درمقام
کارگردان با فیلم رویای خاکستری . تالش ـ 1389
حضور در بخش مسابقه اولین جشنواره فیلم کوتاه بسیج گیلان در مقام
کارگردان با فیلم رویای خاکستری . تالش ـ 1390
حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج گیلان در مقام
کارگردان با فیلم چشم ها . رشت ـ 1390
حضور در بخش مسابقه پنجاهمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه اراک ( آفتاب )
با فیلم آتا در مقام کارگردان و تهیه کننده . اراک ـ 1393        حضور
در بخش مسابقه چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد با فیلم آتا در
مقام کارگردان و تهیه کننده . تهران  ـ 1393


سوابق مطبوعاتی :
همکاری با نشریات محلی به عنوان عکاس و خبرنگار / عکاس
و خبرنگار و گرافیست نشریه دانشجویی شاخه طوبی دانشگاه آزاد اسلامی
مسئولیت ها و عضویت های هنری : عضو باشگاه جوان صدا و سیمای مرکز اردبیل

( از سال 1381 )  عضو خانه مطبوعات گیلان ( از سال 1385 )  / عضو هیئت
موسس و مسئول کانون فیلم و عکس جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر
آستارا ( از سال 1385 ) / مدیر اجرایی نخستین جشنواره فیلم و عکس آستارا
. آستارا ـ 1385 / / عضو کانون نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان (
از سال 1388 )   مدیر اجرایی دومین جشنواره فیلم و عکس غرب گیلان .
آستارا ـ 1387


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اعلامیه جهانی حقوق بشر

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجتمع تجاری نور امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارابا حضور مدیر كل اوقاف گیلان افتتاح شد

همزمان با دهه مبارک فجر، مجتمع تجاری نور امامزادگان ابراهیم(ع) و قاسم (ع) بندر مرزی آستارا افتتاح شد.

بمناسبت پنجمین روز از ایام ا... دهه مبارك فجر ، با حضور حجت الاسلام والمسلمین عادلی ، مدیركل اوقاف و امورخیریه استان گیلان ، حجت الاسلام والمسلمین حافظ نیاء امام جمعه شهرستان آستارا ، مهندس شفقی فرماندار شهرستان آستارا و مسئولین دیگر این شهرستان ، 24 باب مغازه مربوط به آستان مقدس امامزادگان شهرستان آستارا افتتاح و راه اندازی شد .

 در افتتاح این پروژه مدیر كل اوقاف گیلان ضمن تبریك دهه فجر گفت :در آستان قدس امام زادگان 4پروژه درسال 1385 كلنك زنی شده بود كه متاسفانه كار كارشناسی نشده بود كه با پی گیریی  مسئولان شهرستان از جمله فرماندار و امام جمعه و نماینده استارا و این اداره كل الحمدالله  این چهار پروژه نتیجه داد

وی تاكید نمود از چهار پروژه: پروزه حسینه و سرویس بهداشتی  و مجتمع تجاری  این امام زاده امروز به نتیجه رسید و  و پروژه حرم مطهر انشاالله با كمك مسئولان شهرستان و اداره كل اوقاف انشالله تكمیل كامل خواهد شد..
 حجت الاسلام والمسلمین عادلی ، مدیركل اوقاف و امورخیریه استان گیلان :با تشكر از مسئولین دست اندركار این طرح ، گفت : این 24 باب مغازه تماما متعلق به امامزادگان شهرستان آستارا می باشد و برای تكمیل و ساخت این مغازه ها با اعتباری حدود بیش از پانصد میلیون تومان ساخته شد كه این اعتبار سیصدوپنجاه میلیون آن توسط اداره كل اوقاف و امورخیریه استان گیلان در قالب وام بلاعوض ، بیست میلیون تومان از سوی سازمان مركزی و شصت میلیون تومان توسط فرمانداری شهرستان اختصاص پیدا كرد كه جا دارد از مهندس شفقی برای زحمات ایشان و مسئولین دیگر این شهرستان تشكر و قدردانی نمایم .
مدیر كل اوقاف و امورخیریه استان گیلان همچنین گفت : درآمد حاصله از اجاره این 24 باب مغازه مستقیم به حساب آستان مقدس امامزادگان این شهرستان واریز خواهد شد تا با این درآمد عملیات عمرانی خود را سرعت ببخشد و اعتبارات اختصاص یافته را تسویه نماید .
وی همچنین افزود : شروع عملیات اجرائی این پروژه سال 85 بود ولی به علت نبود مطالعات كافی و نظر كارشناسی ، همزمان چهار پروژه سنگین اعم از حرم ، حسینه ، مغازه های تجاری و ساختمان حرم در این امامزادگان كلید خورد كه علنا بدلیل مشكلات مالی با تاخیر مواجه شد كه اگر هركدام در زمان معین خود كلید می خورد می توانستیم افتتاح بموقع هركدام را شاهد باشیم .
عادلی همچنین افزود : حسینه این آستان مقدس سال گذشته افتتاح شد كه البته عملیات عمرانی آن هنوز در جریان است همچنین حرم این امامزادگان عظیم الشان در مرحله نازك كاری بسر می برد و انشالله با سرمایه گذاری سازمان اوقاف و بخش خصوصی زائر سرای این آستان مقدس هم برای ساخت و ساز واگذار و پس از تكمیل به مرحله افتتاح و خدمت رسانی برسانیم .

در این مراسم همچنین جمشید مهدوی ، رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان آستارا ضمن تشكر از فرماندار، امام جمعه،مسئولین ادارات آب ، برق و گاز و همچنین شهرداری لوندویل شهرستان آستارا ، گفت : با افتتاح این پروژه تجاری بطور مستقیم برای 40 نفر اشتغال ایجاد شده است كه این مغازه ها از طریق مزایده به افراد واجد واگذار خواهد شد .
جمشید مهدوی ریس  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مرزی بندر آستارا در آیین بهره برداری از پروژه مذکور که با حضور حجت الاسلام والمسلمین ولی عادلی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان، مهندس شفقی فرماندار و امام جمعه آستارا و روسای ادارات  و  جمع کثیری  اهالی شهرستان مرزی بندر آستارا برگزار شد، خاطر نشان کرد: همزمان با سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فاز اول این مجتمع تجاری و اقامتی به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: در فاز نخست این پروژه ۲۴ واحد تجاری جدید در ضلع شرقی بقعه متبرکه امامزادگان ابراهیم (ع) و قاسم (ع) احداث و به بهره برداری رسید.

مهدوی توضیح داد: پروژه مذکور در ابعاد ۱۰۴۰ مترمربع با صرف اعتبار ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در زمینی به مساحت ۱۴۲۰ مترمربع احداث شده است.

وی به تفکیک اعتبارات این پروژه اشاره کرد و افزود: مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، ۶۰۰ میلیون ریال از اعتبارات شهرستان و ۲۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض از اعتبارات سازمان مرکزی اوقاف و امور خیریه کشور به فاز اول این پروژه اختصاص یافته است.

ریس  اداره اوقاف و امور خیریه آستارا در بخش پایانی سخنان خود از اجرای فاز دوم این پروژه در آینده ای نزدیک سخن گفت و اظهار داشت: در این فاز ۱۲ زائرسرا با ابعاد متفاوت ۶۰ الی ۱۰۰ متر مربعی برای رفاه حال زائرین این حرم مطهر احداث خواهد شد.

وی از همكاری فرماندار و امام جمعه و نماینده استارا تقدیر و تشكر نمود

 

 

 

 

 

 

 

 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جشن بزرگ دهه فجر در لوندویل بر گزارشد

در جشن بزرگ انقلاب در لوندویل- در مسجد جامع لوندویل 15 بهمن 93 به همت شهرداری لوندویل برگزار شد...

در جشن بزرگ انقلا ب در لوندویل :جمع زیادی  از مردم و علمای اهل تسنن و شیعیان بخش وشهر  لوندویل شهرستان مرزی بندر آستارا ، جلوه ای از همدلی و وحدت را در جشنبزرگ  انقلاب مسجد جامع  لوندویل  خلق کردند.

 فرداد پور امن شهردار شهر توریستی لوندویل در این جشن بزرگ گفت   : ایام مبارك دهه فجر و ایام االه 22 بهمن را حاضرین از جمله فرماندار ، امام جمعه و فرماندهی انتظامی  و هنگ مرزی و سپاه آستارا و روسای ادارات علمای اهلذ سنت و شیعه   و مردم منطقه تبریك می گوییم.

شهردار شهر توریستی لوندویل افزود‌: بخش از عملكرد عمرانی شهرداری لوندویل در یكسال اخیر را كه حاصل زحمات  كاركنان و اعضای شورای شهر و مجموعه شهرداری لوندوئل است خدمت شما تشریح می كنم انشاالله این شهر توریستی را به جایگاه واقعی خود رسانده  و محیط  زندگی خود را به فضایی مطلوب و در خور شان شهروندان لوندویلی آن مبدل سازیم

وی ادامه داد : امیدوارم درآینده شاهد پشنهادت و انتقادات سازنده شهروندان لوندویل برای هر چه بیشتر خدمت رسانی باشیم و شهروندان ما را با پشنهادات سازنده خود یاری كنند

شهردارلوندویل افزود :  جا دار از حمایت های فرماندار  و امام جمعه و روسای ادارات و نماینده آستارا و شورای شهر د جهت پیشرفت و عمران شهر لوندویل كه با شهرداری همكاری داشتند تقدیو تشكر نماییم.

فرداد پورامن درر ادمهد گفت : در یكسال اخیر مجموعه شهرداری با همكاری شورای شهر قدمهای خوبی انجام داده داست  و ذیل به آن می پردازیم

1- اجرای آسفالن خیابان شهید نوع خواه  بمساحت 3200 متر مربع

2-شن ریزی و آسفالت خیابان فرودسی در طول 320 متر   ئعرض 14 متر  و اجرای جدول و كانیو در خیابان فرودسی به طول 450 مترذ

3- اجرای جدول و كانیو در خیابان شهید نوع خواه بطول 700 متر

4- اجرای پارك كودك در خیابان ساحل بمساحت 1800متر مربع

5-زیر سازی خیابان بابا حسن بطول 500 متر و عرض 10 متر

6- اجرای دو دستگاه پل در خلج محله

7-بهسازی خیابان امام خمینی - اجرای جدول و موزاییك به مساحت 300 متر مربع - لایروبی اكو بطول 700 متر  درخیابان امام خمینی

 

وی در ادامه گفت : پارك ساحلی از مناطق گردشگری محسوب می گردد در شیلات محله لوندویل بمساحت 7000متر مربع با امكانات استاندارد با فضای سبز در شهر لوندویل اجرا شده است

شهردار لوندویل افزود :  مجتمع طرح سلامت دریا شهرداری لوندویل  در ساحل لوندویل با امكانات استاندار تفریحی و گردشگری و ساحلی و شنا و نماز خانه   ئسرویس بهداشتی  و آب شرب و برق تلفن عمومی و امكانات ورزشی و تفریحی و پارك بازی كودك در انتهای خیابان اما شهر لوندویل بمساحت 30 هزار متر مربع با حصار و محصور توسط شهرداری لوندویل احداث و اداره می شود.

پورامن گفت : شهر لوندویل شه تاریخی و گردشگری است و قدمت این شهر به دورهای قبل از میلاد بر می گردد اماكن باستانی و اسلامی زیادی دراین منطقه قر دارد شهر  و بخش لوندویل دارای دو دهستان و 17 روستا بمساحت 121 كلیومتر مربع است شهر لوندیل دارای 7 مدرسه  ابتدایی  شهری و 19 واحد مدرسه ابدایی روستایی  و 3 مدرسه راهمایی در سطح شهر و 4 واحد مدرسه راهنمایی روستایی  و 2 واحد دبیرستان دخترانه و پسرانه شهری است

 و در ادامه گفت :لوندویل : یك اوژانش شبانروزی و حوزه انتظامی درشهر و ادارات آب و جهادو كمیته امداد و بهزیستی  و گاز در این شهر شبعه دارنند امیدواریم دیگر شبعات ادارات بنبار قولی كه مسئولان دادند درلوندیوا مستقر شوند از جمله حوزه دادگستری لوندویل

شهردار لوندویل افزود‌: آستان قدس امام زادگان آستارا و مجتمع تجاری نور امام زادگان و زیارتگاهی متعددی در این بخش از جمله بابا حسن در لوندویل می باشد  و مناطق  گردشگری زیادی درلوندویل می باشد از جمله آب گرم كوته كومه و آبشار لوندویل و حیات وحش لوندویل و مجتمع ساحلی سیبلی و ساحل زبیا و كوهستان بكر  انشاالله با توج ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  شاهد تبدیل لوندویل به قطب گردشگر یو میراث فرهنگی  و زیارتی در كشور باشیم.

شهردار لوندویل در خاتمه ابر از امیدواری نمود : انشاالله دراینده شاهد تبدیل لوندویل به منطقه ویژه گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگیو زیارتی  باشیم

در ادامه جسن بزرگ انقلاب در لوندویل دكتر  محبوب علیزاده، دادستان عمومی و انقلاب آستارا شب(15 بهمن) در مراسم جشن بزرگ  گرامیداشت دهه فجر در مسجد جامع شهر لوندویل با تبریک سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، اظهار کرد: انقلاب دسترنج و حاصل زحمات و تلاش های امام راحل و ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه امام راحل به خاطر مردم و آزادی ملت از زیر ظلم و ستم شاهنشاهی، قیام کرد، افزود: امام خمینی(ره) دغدغه خرید ساختمان و و ویلا و کشورگشایی نداشت و دغدغه اش فقط مردم بود و این است که نامش برای همیشه به نیکی یاد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی(ره) با انقلاب خود احکام نورانی اسلام را در جامعه پیاده کرد، ادامه داد: با پیروزی انقلاب ارزش‌ها بر غیر ارزش‌ها غلبه کرد و احکام و موازین اسلامی در جامعه ساری و جاری شد.

دكتر علیزاده با بیان اینکه انقلاب اسلامی نعمتی الهی برای همه ماست، اظهار کرد: امنیت و اقتدار و آرامش کشور به برکت انقلاب به دست آمده و حاصل خون شهدا، مجاهدت‌های امام راحل و تدبیر و درایت مقام معظم رهبری و آگاهی و بصیرت ملت همیشه در صحنه و قهرمان ایران اسلامی است.

این استاد دانشگاه  اضافه کرد: انقلاب به ملت ایران اسلامی آزادی، هویت و شخصیت داد و ما را از زیر ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی نجات و دست استعمارگران را برای همیشه از غارت منابع و سرمایه‌های کشور قطع کرد.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با اشاره به اینکه هر کسی از نعمت بیشتری برخوردار است بر اساس متن قرآن از مسئولیت بیشتری برخوردار است، تصریح کرد: هر کسی که در این نظام دارای مقام و جایگاهی است باید خدمتگزار مردم باشد و در راستای حل مشکلات آنان از هیچ تلاشی دریغ نکند.

وی مردم را صاحبان اصلی انقلاب دانست و خاطر نشان کرد: مسئولان خدمت به مردم و حل مشکلات آنان را برای خود یک وظیفه بدانند و با تمام توان در خدمت مردم باشند.

حجت الاسلام علیزاده با بیان اینکه دشمنان از ترقی و پیشرفت و رشد علمی کشور ما ناراحت هستند، افزود: هوشیاری و بصیرت مهم ترین شرط برای مقابله با توطئه‌های دشمنان است و مسئولین و مردم باید با هم وحدت و همدلی داشته و به فکر رساندن کشور به اوج قله‌های عزت و افتخار باشند و نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام بگذارند.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا ولایت فقیه و رهبری را یکی از نعمت‌های ارزشمند انقلاب اسلامی برای ملت ایران دانست و خاطر نشان کرد: رهبری در کشور ما نقش بسیار مهم و اساسی دارد و ما بارها شاهد بودیم که مقام معظم رهبری چگونه کشور را در مواقع سخت مدیریت کرده و دشمنان را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشته است.

وی افزود: باید قدردان این نعمت الهی باشیم و با تبعیت از دستورات ایشان نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته و کشور را به اوج قله‌های عزت و افتخار برسانیم.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با بیان اینکه داعش، تکفیری‌ها و سلفی‌ها دست پرورده رژیم جعلی اسرائیل است، تصریح کرد: وحدت و همدلی مسلمانان رمز غلبه مسلمانان بر گروه‌های تروریستی است.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به اینکه دشمنان از الگو شدن ایران اسلامی هراس دارند ، اظهار کرد: در فضای غبارآلودی که دشمنان از طریق شبکه های ماهواره ای و فضاهای مجازی برای خانواده های ایرانی خلق کرده اند ، باید با تکیه بر بصیرت و تبعیت از روشنگری های مقام عظمای ولایت بتوانیم آن توطئه ها را شناسایی و خنثی کنیم.
دكتر علیزاده  ایجاد حلقه های مقاومت در برخی کشورهای اسلامی را از برکات نظام جمهوری اسلامی خواند و ادامه داد: اهل تشیع و تسنن در شهرستان آستارا و سایر نقاط کشور باید به خدا ، پیامبر (ص) ، قرآن ، اهل بیت (ع) و قانون اساسی و ملیت به عنوان محورهای مشترک بیش از پیش تکیه کنند.

 


 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مهندس نعمتی كاندیدای اعتدالیون ( آستارا )مجلس - بندر آستارا پیشتازدوره دهم می باشد

مهندس نعمتی  كاندیدای  اعتدالیون مجلس استارا پیشتاز می باشد .. بنابر بر نظر سنجی ها و شنیدها در گوشی از مردم  در شهرستان استارا
 یكی از كارنامه های عالی این استاد دانشگاه ..قبل از اینكه روحانی ریس جمهور شود وی شعارش اعتدال  بود و با اینكه از ایشان بیشتر اصولگرایان گیلان حمایت می كردند بیشتراعضای ستادی و دوستان نزدیك وی اصلاح طلب ها بودند و وی همیشه در سخنرانی  و میتنگ هایش می گفت من اصولگرایی اصلاح طلب  و معتقد به اعتدال هستم... همیشه هم به شعارش پاینبد می باشد  و این باعث افزایش رای  وی شده است ...

این مهندس و استاد دانشگاه که سالها حضور در جبهه های دفاع مقدس  و از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس ( جانباز  و فرمانده سایبق سپاه استار )را در کارنامه خود دارد یکی از محبوب ترین  و علمی ترین  و با احیا ترین و قان نگرا ترین چهره ها و حتی اصلاح طلب  دارد و همین امر شانس پیروزی را در انتخابات مجلس  دهم برای وی بالا برده است و مردم درزمانی كه وی فرمانده سپاه استاراب ود وی را اعتدالگرا می داستند و می دانند...

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد  است و در دوره  شش ساله فرماندهی در سپاه ابندر آستارا   و چندین سال جانشین سپاه آستارا عملکرد موفقی از خود بجای گذاشته است.

تدین، تواضع و شجاعت و قانون گرایی و تعادل و  در مدیریت از شاخص های بارز  مهندس نعمتی  است و بهمین دلیل همه گروهها و تشکل های اصولگرا و اصلاح طلب  از جمله جبهه  اصولگرایان و حتی اصلاح طلب ها و اعتدالیون  و ... ایشان را در صدر لیست انتخاباتی خود در  شهرستان مرزی آتسارا قرار داده اند.

علیرضا نعمتی
 و با توجه به اینكه وضعیت صلاحیت ها هم از هماكنون تا حدود زیادی مشخص است و مردم آستارا آینده نگر  و فرهنگی  روشنفكر هستند خیلی مطالب را قبل از سایر شهر های ایران از جمله درك می كنند .. در انتخابات هم مشخص شد و در انتخابات در دو دوره بالاترین رای به خاتمی و روحانی از آستارا بود... چون مردم آستارا پیشتاز سیاسی در یاران هستند و در این میان تمام جناح ها امتحان خود را دادند  و این فرمانده هشت سال دفاع مقدس و استاد دانشگاه اعتدال گرا امتحان خود را بخوبی در آستارا پس داده  است  و دراین میان در جلسات این استاد دانشگاه از تمام جناح افرادی كه در انتخابات آستارا تاثیر گذارهستند  دیه می شوند بیشتر از همه جالب است لیدرهای اصلاح طلب های آستارا در كنار اصولگرایان و اعتدالیون دركنار نعمتی هستند و اعضای ستادی دكتر روحانی نیز درآستارا یكی از پشتبانان سر سخت این استاد دانشگاه هستند...  در میان جلسات نعمتی بغیر از رجال سیاسی تاثیر گذار شهرستان دانشجوایان و دانش آموزان و فرهنگیان و تاجر های خوش نام و بازنشستگان نیروهای مسلح و كاركنان دولت دیده می شود و جالب است بیشترر طرفداران وی اكثرا از اصلاح طلب ها و اعتدالیون و جوانان دانش آموخته هستند....


براین اساس و با توجه به اقبال عمومی مردم نسبت به این کاندیدای(اعتدالیون آستارا  )به نظر می رسد  مهندس نعمتی  بیشترین شانس برای پیروزی در انتخابات مجلس  دهم در این شهر برخوردار است.

 مهندس نعمتی  كاندیدای مستقل و مورد حمایت اصولگرایان  كه دو دوره كاندیدا شده و نفر سوم در انتخابات آستارا شده است ..این بار با شدت تمام
 در حال تبلیغ و دید و بازدید است و بوی سبقت را از رقیبان گرفته است .
 وی كه سرداربازنشسته سپاه  و جانباز می باشد و از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و فردی  با حیا و قانون گرا می باشد این بار با توان بیشتر حساس
 می شود و با برنامه ریزی دقیق و دیدار چهر ه به چهره درصدد نمانده شدن است..

فرمانده  اسبق  سپاه  شهرستان استارا  اگر چه هیچگاه  با قدرت  از حضور در رقابت های انتخاباتی نیامده است  اما در دوره نهم نیز  او را در فهرست گزیته های احتمالی قرار داده بودند  و در انتخابات جویی كه به نفع وی درست شده بود خیلی از افراد عادی فكر می كردند پیروز انتخابات مهندس نعمتی است ولی وی نفر سوم در انتخابات آستاراشد و سالم ترین كاندیدا از نظر تخلفات و خرید رای بود...وی در گیلان هم اکنون مشاور  اداره كل تعاون گیلان  می باشد .

حضور متمادی در بسیج و سپاه از او چهره ای محبوب ساخته که برخی جهت گیری ها و اظهارات خاص در دوره فرماندهی اش  نتواند از این محبوبیت بکاهد و همه وی را فردی درستكار و با حیا می دانند .نظر مردم آستارا بوی مثبت می باشد..

نعمتی در صورت ورود به رقایت های انتخاباتی با وضعیتی كه در انتخابات بوجود خواهد آمد .. شانس خوبی داشته و می تواند روی حمایت اصولگریان واعتدالیون  و اصلاح طلبها   هم مردم علاقه مند به احمدی نژآد حساب ویژه باز کند والبته حمایت جریان اصولگرای ریشه دار و سنتی در شهرستان استارا  نیز در پیروزی یا شکست وی و  هر نامزد دیگر تاثیر فراوانی دارد  و شنیدهای كه درخصوص رد صلاحیت بعضی افراد مطرح در محافل باشد درست باشد نعمتی یكی از رقیب های اصلی انتخابا شاید هم پیروز انتخابات باشد ..
اما بنابر نظر سنجی ها شانش این مهندس واستاد دانشگاه و از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس رشد زیادی داشته و مردم مدتی ایست متمایل به رای دادن در دوره دهم بوی هستند  و این بر می گردد به كاركرد نماینده های اسبق و كار تخصصی و برنامه ریزی نعمتی و دیدار چهره به چهره با مردم  با توجه به اینكه مردم در ایران بخصوص در‌استارا به افراد اعتدالی بیشتر اعتماد می كند وی شانش بیشتری خواهد داشت چون وی از داخل كاندیدا ها تنها فردی ایست كه در كارنامه مدیریت در سپاه و دیگر كارهایش از اول متعادل و با تعادل برخورد می كرد و می كند..

درباره ی مهندس علیرضا نعمتی

ایشان متولد سال ۱۳۴۱ روستای چوبر ، متاهل و دارای دو فرزند پسر می باشند ، دوران ابتدایی و راهنمایی تحصیل خود را در روستای محل تولدشان گذرانیده اند ، با تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی دریافت کرده اند ، دارای مدرک لیسانس کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی آستارا می باشند و سرانجام با تحصیل در  رشته جفرافیا در دانشگاه رشت موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد گردیده اند.

سوابق :

مربی پرورشی در آموزشگاه های آستارا از سال ۵۹ ،
عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۶۰ ،
قائم مقام  سپاه پاسداران آستارا از سال ۷۲ تا ۸۱ ،
فرمانده سپاه پاسداران آستارا از سال ۸۱ تا ۸۷ ،
مشاور بازرسی مدیر کل تعاون گیلان از سال ۸۸ تا مهر ماه ۹۰ ،
رئیس هیات مدیره بنیاد توسعه و تعاون و کار آفرینی غرب گیلان ،
کارشناس دادگستری ،
جانباز دوران دفاع مقدس ،
کاندیدای نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی آستارا ، نفر  سوم با 12 هزار رای در دوره نهم مجلس
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی آستارا و پیام نور تالش ،
دارای ۲۸ سال سابقه مدیریتی ،
عضو جامعه نظام مهندسی استان گیلان

اگر نبود نا عدالتی و تهت ها و جوسازی هدایت شده علیه این استاد دانشگاه برنده انتخابات دوره نهم آستارا ایشان بودند..

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شعر بسیجی : بسیجی گمنام

 

فصل های پیش از این هم ابر داشت    بر كویرم بارشی بی صبر داشت

اینك اما عده ای آتش شدند                 بعد كوچ كوه ها آرش شدند

بعضی از آنها كه خون نوشیده اند         ارث جنگ عشق را پوشیده اند

بزدلانی كز هراس ابتر شدند             از بسیجی ها بسیجی تر شدند

تو چه می دانی تگرگ و برگ را          غرق خون خویش، رقص مرگ را

تو چه می دانی سقوط «پاوه» را       «عاصمی» را «باكری» را «كاوه» را

هیچ می دانی «مریوان» چیست؟ هان!  هیچ می دانی كه «چمران» كیست؟ هان!

هیچ می دانی بسیجی سرجداست؟   هیچ می دانی «دوعیجی» در كجاست؟

این صدای بوستانی پرپر است          این زبان سرخ نسلی بی سر است

با همان هایم كه در دین غش زدند       ریشه اسلام را آتش زدند

پای خندق ها احد را ساختند           خون فروشی كرده خود را ساختند

زنده های كمتر از مردارها                   با شما هستم، غنیمت خوارها

بذر هفتاد و دو آفت بر شما                    بردگان سكه! لعنت بر شما

باز دنیا كاسه خمر شماست         باز هم شیطان اولی الامر شماست

با همان هایم كه بعد از آن ولی        شوكران كردند در كام علی

زخمی ام، اما نمك... بی فایده است  درد دارم، نی لبك.... بی فایده است...

---------------

dardnews.i


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فروش زمین و خانه ویلایی در كنار ساحل آستارا و مرز آسیا و اروپا

فروش زمین و خانه ویلایی در كنار ساحل آستارا  و مرز آسیا و اروپاآب برق و گاز و تلفن

1- خانه ویلایی  روبروی راه مجتمع ساحلی صدف - داداش آباد آستارا آب برق و گاز و تلفن

2- خانه با 250 متر زمین دو طبقه با برق گاز و اب در كنار رودخانه كانرود ..روبروی مجتمع ساحلی صدف سیبلی

3- ویلاهای متعدد در روستای كوهستانی و توریستی كانرود  در منازل كوهستانی مشرف به دریا  با آب برق و گاز و تلفن

4- دو قطعه جداگانه ویلا 100 متری و 250 متری در روستای كوهستانی و نوریستی ویرونی آستارا در دامنه كوه و طبیعت مشرف به دریا وش هر‌استارا دارای گاز آب وبرق تلفن ...

فروش زمین ویلایی در حیران واقع در دهكده توریستی حیران و تله كابین

 

 مشاورین املاك اسپیناس اقع در بندر مرزی آستارا ( ساحل و كوهستان  و طبیعت بكر ) در مرز اروپا و‌اسیا

09119812795

09112815585

+ نوشته شده در  پنجشنبه 9 بهمن1393ساعت 21:13  توسط اسماعیل اسدی دارستانی  |  آرشیو نظرات

 خدماتی كامیپوتری مهندس شاهین
خدمات كامپوتری  و نصب و را ه اندازی و فروش كامپیوتر و آموز روباتیك دانش اموزی
 از تولید به مصرف.. نمایندگی شركت مر كزی در تهران
 آدرس آستارا - جنب پارك معلم
تلفن : 09113827344 مهندس شاهین
+ نوشته شده در  پنجشنبه 9 بهمن1393ساعت 21:7  توسط اسماعیل اسدی دارستانی  |  آرشیو نظرات

1- زمینی به متراژ 265متر در ساحل آستارا واقع در روستای توریستی و ساحلی سیبلی با ویلایی نمیه ساخت به فروش می رسد... با سند مالكیت ..  با منازل طبیعی

2- قطعه زمینی ویلایی در ساحل آستارا در روستایی توریستی سیبلی به متراژ1250 متر مربع با سند مالكیت مسكونی و ویلایی بفروش می رسد با مناظر طبیعی

تماس 09303603202  افسر نژاد

مشاورین املاك اسپناس
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تهدید به مرگ یك فعال حقوق بشر و محیط زیست

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری

آن است که بعد از هر زمین خوردن

دوباره برخیزی

من عمر خود را در یاری به مردم سپری کردم.
نیکی به دیگران در من خوشدلی و آسایش فراهم می ساخت
و از همه شادی های عالم برایم لذت بخش تر بود.

 کوروش بزرگ

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

 اا دارستانی نویسنده و محقق ( نویسنده پنج كتاب ) و روزنامه نگار  روز چهارشنبه برای ملاقات یكی از  دوستانش به یكی از ادارات برای تهیه خبر رفته بود ..اتفاقا یكی از مسئولان كه دل خوشی از وی نداشت ..با وی جرح و بحث می كند .

 و بعداز جرو بحث می گوید دارستانی آخرش  تو را در طناب دار می بینمت  .

 وقتی اسماعیل  اسدی دارستانی گفت من شهید می شوم و تخلفی نكردم..

 گفت همه اعدام ها با طناب با حكم دادگاه نیست  بصورت تصادفی خودكشی می كنی با طناب و همه هم باورشان  می شود چون تو تعادل روحی نمی شود..خلاصه این مسئول برای چندمین بار است وی را  تهدید می كند..

این فعال حقوق بشر  گفت این مسئول هر بار  بمن تهدید ی كرده واقعیت پید كرده است .. یكبار بمن گفت با اینكه ریس و عضو شورای سیبلی بود كاندیدا شدم بمن گفغت  شما بدلایل عدم  التزام به ولایت فقیه و اسلام و قانون اساسی رد صلاحیت می شوی درست در آمد اتفاقا این مسئول جزو هیت نظارت شهرستان بود ..

مهرماه سال   88 هنوز مسئول نبود بمن گفت  حكم شهادت پدرت را نمی گذریم بدهند درست شد پدر جانباز 65 در صد من همین طور پرونده اش ماند ...در ضمن این مسئول طرفدار موسو یبود من مسئول رسانه مكتوب ستاد احمدی بود...

در سال 90 بمن گفت بدون اینكه اطلاع داشته باشد من می خواهم نشریه بگیریم  با اینكه خودت را مذهب یو انقلابی می دانی اما تورا نمی گذاریم صلاحیت بگیریی ..

در انتخابات 90  هم گفت دو روز دیگر توسط لباس شخصی ها كتك می خورد همین طور رشد تا حد مرگ كتك خوردم توسط لباس شخصی ها خود جوش فارس زبان  و یك هفته بعد یعنی رزو انتخابات با مصوبه شورای تامین زندانی چهارذ روز شدم بدون دلیل

 

 امسال تابستان هم كه من در حال تهیه خبربرای خبر گزازی بودم  بمن گفت خیلی تند می روی به تو چه خبر از تخریب ساختمانها می گیریی ...فردا صبح مرا به اتهام دادن پیامك دستگیر شدم .. بعدا فهمیدم یكی از دوستان وی گوشی من را سرقت و پیامك داده بود پیامك امنیتی وی گزار داده بود مرا دستگیر  6 روز بازداشت و شنكجه و با قدی ضمانت سه میلیونی آزادشدم ..

 خلاصه تاكنون هر چه وی گفته درست در آمد قبلا گفت از روز نامه اخراجت می كنم سه روز بعد روز مرا اخراج كرد ... بمن سه روز قبلش اخطار كرد فلان چیز را ننویس  نوشتم ... خبر گزاری كه من كار  می كردم بعداز دوسال مرا اخراج كرد ...بعدا پی گیریی كردم وی  از طریق یكی از ارگانها با نامه و گزارش خودش و یك مسئول دیگر دستور اخراج مرا از خبر گزاری گرفتند..

چند روز پیش هم بمن گفت در حال خودكشی كشته  می شو.ی و همه باور می كنند هخودكشی می كنی و...

 من باور شد  وی این قدرت را دارد با دسیسه من كه خبر نگار و فعال حقوق بشر ومیحط زیست هستم را حلقه آویز كند بعدا صورت جلسه كنند من خودكشی كرد م..

 این چند كلمه را نوشتم بگویم

1- من از خودكشی نفرت دارم می دانم هركس خودكشی كند جهنمی است پس با روحیات من  خودكشی سازگار نیست

2-من آدم با اراده ای هستم هیچ وقت خودكشی نمی كنم  تا حد مرگ مقاو.مت می كنم  و باكی از مرگ ندارم اما خودكشی كار یك انسان نیست..

این مطالب را نوشتم احیانا روزی شنید یك خبرنگار و فعال حقوق بشر و نویسنده ومحقق اسمایعل اسدی دارستانی در جنگل یا خانه اش خودش را حلقه آویز و خودكشی  كرده بدانید این مسئول مرا كشته  و صورتجلسه خودكشی ساختگی است چون من هیچ وقت خودكشی نمی كنم ومن اهل مبارزه هستم نه جا زدن و دنبال دنیا نیستم.. و شكایتی از وی نمی كنم شكایتم را پیش خدا بردم بس است..

 اسماعیل اسدی دارستانی  نویسنده ومحقق و فعال حقوق بشر  و محیط زیست و روز نامه نگار

-------------------

 

 

 به گزار ش درد نیوز :اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال و مدافع حقوق بشر و محیط زیست وبلاگ نویس جهانی و بازنشسته ارتش وچهر ه سیاسی

آثار و کتابهای منتشر شده استاداسماعیل اسدی دارستانی  نویسنده و محقق و روزنامه نگار و مستندساز  و فعال حقوق بشر و محیط زیست و وبلاگ نویس جهانی

تاکنون ۵ کتاب  استاد اسماعیل اسدی دارستانی به چاپ رسیده است

 

۱- خدمت و مدیریت نظامی از دیدگاه اسلام

 

۲- تا زنده ام بسیجی ام

 

۳- تا زنده ام بسیجی ام چاپ دوم

 

کتاب    اسماعیل اسدی دارستانی

 

۳٫
داستانهای آسمانی ایران
 
داستانهای آسمانی ایران
پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی
ناشر: انتشارات بلور – ۰۶ تیر، ۱۳۸۸
قیمت پشت جلد:  18000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.

 

۴٫
سرگذشت تالشان: تالشان جنوبی (غرب گیلان) ایران: آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال و شاندرمن
 
سرگذشت تالشان: تالشان جنوبی (غرب گیلان) ایران: آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال و شاندرمن
پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی
ناشر: انتشارات بلور – ۱
قیمت پشت جلد:  33000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.

 

۵٫
بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست: همراه با منشور کوروش کبیر و منشور حقوق بشر جهانی و منشور محیط زیست و منابع طبیعی
 
بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست: همراه با منشور کوروش کبیر و منشور حقوق بشر جهانی و منشور محیط زیست و منابع طبیعی
پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی
ناشر: پیام سبحان – ۲۰ اسفند، ۱۳۹۰
قیمت پشت جلد:  95000 ریال

 

و چند اثر ایت استاد در مراحل مجوز و.. است که بعلت مشکلات مالی هنوز مانده اند و بنابر گفته خود استاد چون وی فعال حقوق بشر و محیط زیست  و مستند ساز است با اعمال نفوذ بعضی دستگاههای امینیتی  به وزارت ارشاد  هیچ مساعدتی مالی و یا حتی وام انتشار کتاب به این استاد نمی دهند و حتی در سال ۱۳۹۱ بعداز سالها پی گیری در خصوص پرونده درخواست مجوز هفته نامه استانی با اععمال نفوذ و گزارشات کذب دستگاههای امنیتی  صلاحیت این نویسنده برای  صدور مجوز هفته نامه استانی رد صلاحیت شد این در صورتیکه بود که تمام نامه این دستگاهها ساختگی بود….

 

از جمله اثار این استاد که در مراحل…

 

۱- مشاهیر ومحترعین و چهر های ماندگار  2- مجموعه اشغار و حکایت اسماعیل بابا  3- تاریخ ارتش از اسلام تا هماکنون در ایران ۴- فدارلیسم در ایران و جهان  5- نبرد من   و چندین داستان و رمان عشقی وسیاسی …داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تهدید به مرگ یك فعال حقوق بشر و محیط زیست

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری

آن است که بعد از هر زمین خوردن

دوباره برخیزی

من عمر خود را در یاری به مردم سپری کردم.
نیکی به دیگران در من خوشدلی و آسایش فراهم می ساخت
و از همه شادی های عالم برایم لذت بخش تر بود.

 کوروش بزرگ

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

 اا دارستانی نویسنده و محقق ( نویسنده پنج كتاب ) و روزنامه نگار  روز چهارشنبه برای ملاقات یكی از  دوستانش به یكی از ادارات برای تهیه خبر رفته بود ..اتفاقا یكی از مسئولان كه دل خوشی از وی نداشت ..با وی جرح و بحث می كند .

 و بعداز جرو بحث می گوید دارستانی آخرش  تو را در طناب دار می بینمت  .

 وقتی اسماعیل  اسدی دارستانی گفت من شهید می شوم و تخلفی نكردم..

 گفت همه اعدام ها با طناب با حكم دادگاه نیست  بصورت تصادفی خودكشی می كنی با طناب و همه هم باورشان  می شود چون تو تعادل روحی نمی شود..خلاصه این مسئول برای چندمین بار است وی را  تهدید می كند..

این فعال حقوق بشر  گفت این مسئول هر بار  بمن تهدید ی كرده واقعیت پید كرده است .. یكبار بمن گفت با اینكه ریس و عضو شورای سیبلی بود كاندیدا شدم بمن گفغت  شما بدلایل عدم  التزام به ولایت فقیه و اسلام و قانون اساسی رد صلاحیت می شوی درست در آمد اتفاقا این مسئول جزو هیت نظارت شهرستان بود ..

مهرماه سال   88 هنوز مسئول نبود بمن گفت  حكم شهادت پدرت را نمی گذریم بدهند درست شد پدر جانباز 65 در صد من همین طور پرونده اش ماند ...در ضمن این مسئول طرفدار موسو یبود من مسئول رسانه مكتوب ستاد احمدی بود...

در سال 90 بمن گفت بدون اینكه اطلاع داشته باشد من می خواهم نشریه بگیریم  با اینكه خودت را مذهب یو انقلابی می دانی اما تورا نمی گذاریم صلاحیت بگیریی ..

در انتخابات 90  هم گفت دو روز دیگر توسط لباس شخصی ها كتك می خورد همین طور رشد تا حد مرگ كتك خوردم توسط لباس شخصی ها خود جوش فارس زبان  و یك هفته بعد یعنی رزو انتخابات با مصوبه شورای تامین زندانی چهارذ روز شدم بدون دلیل

 

 امسال تابستان هم كه من در حال تهیه خبربرای خبر گزازی بودم  بمن گفت خیلی تند می روی به تو چه خبر از تخریب ساختمانها می گیریی ...فردا صبح مرا به اتهام دادن پیامك دستگیر شدم .. بعدا فهمیدم یكی از دوستان وی گوشی من را سرقت و پیامك داده بود پیامك امنیتی وی گزار داده بود مرا دستگیر  6 روز بازداشت و شنكجه و با قدی ضمانت سه میلیونی آزادشدم ..

 خلاصه تاكنون هر چه وی گفته درست در آمد قبلا گفت از روز نامه اخراجت می كنم سه روز بعد روز مرا اخراج كرد ... بمن سه روز قبلش اخطار كرد فلان چیز را ننویس  نوشتم ... خبر گزاری كه من كار  می كردم بعداز دوسال مرا اخراج كرد ...بعدا پی گیریی كردم وی  از طریق یكی از ارگانها با نامه و گزارش خودش و یك مسئول دیگر دستور اخراج مرا از خبر گزاری گرفتند..

چند روز پیش هم بمن گفت در حال خودكشی كشته  می شو.ی و همه باور می كنند هخودكشی می كنی و...

 من باور شد  وی این قدرت را دارد با دسیسه من كه خبر نگار و فعال حقوق بشر ومیحط زیست هستم را حلقه آویز كند بعدا صورت جلسه كنند من خودكشی كرد م..

 این چند كلمه را نوشتم بگویم

1- من از خودكشی نفرت دارم می دانم هركس خودكشی كند جهنمی است پس با روحیات من  خودكشی سازگار نیست

2-من آدم با اراده ای هستم هیچ وقت خودكشی نمی كنم  تا حد مرگ مقاو.مت می كنم  و باكی از مرگ ندارم اما خودكشی كار یك انسان نیست..

این مطالب را نوشتم احیانا روزی شنید یك خبرنگار و فعال حقوق بشر و نویسنده ومحقق اسمایعل اسدی دارستانی در جنگل یا خانه اش خودش را حلقه آویز و خودكشی  كرده بدانید این مسئول مرا كشته  و صورتجلسه خودكشی ساختگی است چون من هیچ وقت خودكشی نمی كنم ومن اهل مبارزه هستم نه جا زدن و دنبال دنیا نیستم.. و شكایتی از وی نمی كنم شكایتم را پیش خدا بردم بس است..

 اسماعیل اسدی دارستانی  نویسنده ومحقق و فعال حقوق بشر  و محیط زیست و روز نامه نگار

-------------------

 

 

 به گزار ش درد نیوز :اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال و مدافع حقوق بشر و محیط زیست وبلاگ نویس جهانی و بازنشسته ارتش وچهر ه سیاسی

آثار و کتابهای منتشر شده استاداسماعیل اسدی دارستانی  نویسنده و محقق و روزنامه نگار و مستندساز  و فعال حقوق بشر و محیط زیست و وبلاگ نویس جهانی

تاکنون ۵ کتاب  استاد اسماعیل اسدی دارستانی به چاپ رسیده است

 

۱- خدمت و مدیریت نظامی از دیدگاه اسلام

 

۲- تا زنده ام بسیجی ام

 

۳- تا زنده ام بسیجی ام چاپ دوم

 

کتاب    اسماعیل اسدی دارستانی

 

۳٫
داستانهای آسمانی ایران
 
داستانهای آسمانی ایران
پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی
ناشر: انتشارات بلور – ۰۶ تیر، ۱۳۸۸
قیمت پشت جلد:  18000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.

 

۴٫
سرگذشت تالشان: تالشان جنوبی (غرب گیلان) ایران: آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال و شاندرمن
 
سرگذشت تالشان: تالشان جنوبی (غرب گیلان) ایران: آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال و شاندرمن
پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی
ناشر: انتشارات بلور – ۱
قیمت پشت جلد:  33000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.

 

۵٫
بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست: همراه با منشور کوروش کبیر و منشور حقوق بشر جهانی و منشور محیط زیست و منابع طبیعی
 
بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست: همراه با منشور کوروش کبیر و منشور حقوق بشر جهانی و منشور محیط زیست و منابع طبیعی
پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی
ناشر: پیام سبحان – ۲۰ اسفند، ۱۳۹۰
قیمت پشت جلد:  95000 ریال

 

و چند اثر ایت استاد در مراحل مجوز و.. است که بعلت مشکلات مالی هنوز مانده اند و بنابر گفته خود استاد چون وی فعال حقوق بشر و محیط زیست  و مستند ساز است با اعمال نفوذ بعضی دستگاههای امینیتی  به وزارت ارشاد  هیچ مساعدتی مالی و یا حتی وام انتشار کتاب به این استاد نمی دهند و حتی در سال ۱۳۹۱ بعداز سالها پی گیری در خصوص پرونده درخواست مجوز هفته نامه استانی با اععمال نفوذ و گزارشات کذب دستگاههای امنیتی  صلاحیت این نویسنده برای  صدور مجوز هفته نامه استانی رد صلاحیت شد این در صورتیکه بود که تمام نامه این دستگاهها ساختگی بود….

 

از جمله اثار این استاد که در مراحل…

 

۱- مشاهیر ومحترعین و چهر های ماندگار  2- مجموعه اشغار و حکایت اسماعیل بابا  3- تاریخ ارتش از اسلام تا هماکنون در ایران ۴- فدارلیسم در ایران و جهان  5- نبرد من   و چندین داستان و رمان عشقی وسیاسی …
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خبرنگاران حامی محیط زیست آستارا تجلیل شدند

جمعی از خبرنگاران حامی محیط زیست شهرستان مرزی بندر آستارا طی مراسمی ویژه تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه گیلان، در مراسمی که در حاشیه برگزاری نمایشگاه تلفیقی عکس طبیعت و مناظر آستارا و حیوانات و پرندگان تاکسیدرمی شده بومی منطقه برگزار شد، از پنج خبرنگار فعال در عرصه محیط زیست تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از طبیعت دوستان و فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا و روسای اداره حفاظت محیط زیست و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، از رامین بشرویه خبرنگار و عکاس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه گیلان به دلیل انعکاس اخبار و گزارشات متعدد زیست محیطی در خبرگزاری مذکور و انعکاس نخستین اخبار تخریب تالاب آق و هشدار از بین رفتن این تالاب که منجر به برنامه ریزی برای احیای آن گردید، با اهدای لوح مورد تقدیر قرار گرفت.

دومین خبرنگاری که در این مراسم از آن تجلیل به عمل آمد مهدی حسین نژادی خبرنگار و سردبیر هفته نامه پیام آستارا به دلیل حمایت های مکرر و برنامه ریزی شده از محیط زیست و فرهنگ سازی با معرفی پرندگان حفاظت شده و در خطر انقراض به شکل ممتد در نشریه مذکور بود.

یوسف هدایتی مجری برنامه های مرتبط و خبرنگار آستارایی سومین فردی بود که به دلیل پیگیری های مداوم مسایل زیست محیطی و انعکاس آن اخبار در فضای مجازی و پایگاه های خبری و تحلیلی تجلیل شد.

خبرنگار آزاد صدا و سیمای مرکز گیلان به دلیل حضور مداوم در عرصه های زیست محیطی جهت تهیه اخبار، تصویربرداری، پیگیری و ارسال فیلم گزارش های تهیه شده مورد تجلیل قرار گرفت. عزت اله برجی بیش از 15 سال سابقه فعالیت در این عرصه را دارد.

آخرین خبرنگاری که در این مراسم تجلیل شد، اسماعیل اسدی دارستانی خبرنگار نشریه ندای کشاورز بود که به دلیل عضویت در NGO های مختلف حامی محیط زیست و گونه های مختلف جانوری با اهدای لوح مورد تشویق قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، اولین نمایشگاه تلفیقی عکس طبیعت که آثار عکاس و خبرنگار آستارایی رامین بشرویه و حیوانات تاکسیدرمی شده بومی منطقه آثار هنرمندان آستارایی تیمور ساسانیان و امین یگانه می باشد، در حدفاصل روز جهانی هوای پاک تا روز جهانی تالاب ها به مدت یک هفته در گالری هنری معراج اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا برگزار شد

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic